onsdag 15 september 2010

Vari ligger de ekonomiska svårigheterna?

Analysen av de ekonomiska svårigheterna är bristfällig. Var finns svårigheterna?

  • Kommunens låneskuld: Nästan alla skulder ligger i våra bolag - SEVAB och fastighetsbolagen – och balanseras mot tillgångar i bolagen.
  • Pensionsskulden: Det finns en pensionsskuld men avsättningar har gjorts. Vi har koll på pensionsskulden.
  • Investeringarna: Idag har vi för första gången en självfinansierad investeringsnivå i kommunen.
  • Budgeten: Vi ser ut att gå mot ett överskott i år på ca 40 miljoner.
  • Politiska styrningen av investeringar: För flera år sedan beslutade politiken i stort samförstånd om flera stora projekt såsom Campus och vattenledningen till Stockholm. Tanken var god men politiska styrningen var mycket bristfällig. Detta har resulterat i avsevärda ekonomiska konsekvenser. Kostnaderna för skollokaler har skenat pga Campusprojektet och det finns fortfarande oklarheter kring alla ekonomiska konsekvenser kring vattenledningen. Här finns mycket att lära.

Diskussionen bland politiker i Strängnäs har i mångt och mycket fastnat på den höga låneskulden. Vi löser dock inte de ekonomiska problemen genom att sälja ut SEVAB och fastighetsbolagen. Då skulle en bristfällig politisk ledning kunna återigen leda till nya projekt som leder helt fel.

Vi har lärt oss en hel del. Vi har redan avsevärt höjt kompetensen i kommunhuset och vi går inte in i sådana stora projekt på det sättet.

Politik är inte bara att vilja och att tala om färdriktningen med vackra ord. Politik handlar också om att tydligare styra och leda. Det handlar om att löpande följa upp viktiga beslut så de genomförs på rätt sätt och inom beslutade ramar. Det handlar om att ta ansvar. Politiken måste våga lägga sig i de svåra och viktiga frågorna. Vi har sett till att ändra politiken i den riktningen.

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du fortsätter att bagatellisera skuldproblematiken och inte inse vem det är som faktiskt betalar räntorna på denna skuld.

Du skriver att ni inte går in i några stora projekt på det sätt ni glatt och villigt gjorde tidigare.

Hur tänker ni då lösa finansieringen av utlovade:


Helt ny skola på Långbergsområdet

Helt nytt kommunalt äldreboende i Stallarholmen

200 nya kommunala hyreslägenheter

utan att överskrida avskrivningsnivån=investeringsutrymmet?

Helena Hallgarn sa...

Vi har inte utlovat en helt ny skola på Långbergsområdet nu. Vi ser gärna att ett nytt äldreboende drivs på privat initiativ.

Vad jag poängterar här är att vi måste ställa rätt diagnos för en verkningsfull behandling. Vi har exempelvis via Campusprojektet avhänt oss Thomasgården och övergått från att äga fastigheten för vårt gymnasium via vårt kommunala fastighetsbolag till att hyra lokaler för Campus. Det är således inte övergången från ägande inom kommunkoncernen till att istället hyra lokaler som är lösningen. Ser man inte var vi verkligen har haft problem kommer vi inte heller att komma med rätt lösningar.