torsdag 9 september 2010

Vad vill jag i kommunpolitiken?

Nu har jag tagit fram följande flygblad för att besvara denna fråga.

Här är ett utdrag:

Skolan

En bra skola lägger grunden för vårt samhälle. Jag vill arbeta för att vi fokuserar på att utse bra rektorer som ser till att vi får ett tydligt pedagogiskt ledarskap inom skolan. De måste därför ges befogenheter att självständigt utveckla skolan på bästa sätt. Genom att satsa på bra rektorer och lita på deras prioriteringar tror vi att vi avsevärt kan förbättra skolornas kvalitet. Detta är vad politiken bör prioritera inom skolan.

Medborgarinflytande

Det är viktigt att lyssna på medborgarna – även mellan valen. Jag vill arbeta för att ta fram former för en bättre dialog mellan politiker och medborgarna där alla kommundelar kan involveras. Detta bör göras både via lokalt förankrade diskussioner och via det digitala stödet – allt för att täcka in alla våra medborgare. Det ska bl a gå att prenumerera på information och ärenden inom ett särskilt område så medborgarna på ett tidigt stadium ges möjlighet att få insyn i vad som sker och därmed tidigt komma med synpunkter.

Politiskt ledarskap är mer än vackra ord.

Därför vill jag verka för följande:

* Viktiga strukturfrågor skall beslutas av politikerna – därför måste delegationsordningen förändras

* Rektorerna måste ges ansvar och befogenheter för att kunna förbättra det pedagogiska ledarskapet – politikerna måste mer fokusera på uppföljning av rektorerna

* Utredningsdirektiv måste skrivas av politikerna för att ange politisk inriktning på uppdraget

Inga kommentarer: