torsdag 9 september 2010

Hur farlig är kommunskulden?

Fredrik Lundgren och jag fick följande debattinlägg publicerad i Strängnästidningen den 23 augusti.

Anta att du äger ett hus som värderas till två miljoner kronor. Samtidigt har du lån på 1,5 miljoner. Du klarar också, med god marginal, av att betala räntor och amorteringar på ditt lån. Är du nu skuldsatt på ett oroväckande sätt? De flesta bedömare skulle svara nej.

Detta exempel kan vara bra att ha i minnet när Strängnäs kommuns skuld kommer att diskuteras i valrörelsen. De lån som Strängnäs kommun formellt står som låntagare till är i allt väsentligt lån som kommunens fastighetsbolag och Sevab tagit.

Dessa låntagare har, som vi vet, en mycket stor tillgångssida vilket kraftigt minskar dramatiken i låneskuldsfrågan.

Vad gäller Sevab ger ju det företaget dessutom avkastning till kommunen varje år.

Ovanstående beskrivning bekräftas av det oberoende granskningsinstitutet Kommunexperten som förra året analyserade vår kommuns kommunskuld. De konstaterar att det inte finns några tecken på konsumtionslån och amorteringsförmågan bedöms som god.

Man betonar dock att det är viktigt att de kommunägda företagen sköts väl, visar goda vinster och kan behålla sina höga värderingar.

Det sammanlagda betyget på kategorin Kommunskuld blir A, vilket är högsta möjliga.

En försäljning av Sevab och kommunens fastighetsbestånd skulle göra oss i princip skuldfria, men Folkpartiet vill i dagsläget inte att kommunen avhänder sig kontrollen över ett centralt fastighetsbestånd och ett välskött energibolag som dessutom genererar avkastning.

En röst på Folkpartiet är en röst på en ansvarsfull förvaltning av både våra skulder och våra tillgångar.

Helena Hallgarn (FP),

ledamot i fullmäktige

Fredrik Lundgren (FP),

ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Men ett hus kan falla i värde och då kräver banken tilläggssäkerhet. Ingen särskilt välfunnen jämförelse alltså.

Och även om tillgångssidan finns hos bolagen så ska räntan ut regelbundet och genereras av bolagens kunder d.v.s. Bostadsbolagets hyresgäster och SEVABs nätkunder. De är också våra kommuninvånare, även om de inte är flertalet och även om också Eskilstunabor då är med och betalar på våra skulder.

Och varje procents höjning av basräntan innebär att hyresgäster och elnätskunder måste punga ut med ytterligare 5 miljoner kronor årligen.

Känns det fortfarande lika bekvämt?

Helena Hallgarn sa...

Skulderna är i princip helt hänförliga till SEVAB och till bostadsbolaget. SEVABs skulder hänför sig till investeringar i kraftvärmeverk och fjärrvärmeledningar mm. Räntorna för detta betalas via kundernas avgifter till SEVAB. Bostadsbolaget äger fastigheter och räntorna för detta betalas via hyror. Om vi säljer bostadsbolaget betalar vi ändå hyreskostnaderna.

En helt annan sak vore om kommunen lånade för konsumtion, vilket inte är fallet. Jag kan där hänvisa till analysen av Kommunexperten där skillnaden klargörs.

Att blanda samman konsumtionslån med investeringslån är som att blanda äpplen och päron.

Istället har kommunen nu sådan balans att den i år för första gången har en självfinansierad investeringsnivå!

Mats Werner sa...

För det första måste Du lära Dig skillnaden på Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB. Det är hyresgästerna i det senare som jag talar om när jag säger att de får betala ökade räntekostnader med högre hyror. Hyresgästern i SFAB d.v.s. kommunens verksamheter drabbas givetvis också av samma höjningar (som redan med de senaste två höjningarna av basräntan innebär 2,5 miljoner årligen.
Även SEVABs elnätskunder är de som betalar för kommunens oförmåga till självfinansiering av investeringar. Du tycks försöka undvika att se detta samband i Ditt resonemang.
Det är alltså inte bara "någon annan" vilkensomhelst som får stå för de ökade kostnaderna utan våra väljare av kött och blod.
Konsumtionslån eller ej så ska räntorna betalas av bolagens kunder/hyresgäster.

Helena Hallgarn sa...

Kommunens hyreskostnader minskar inte per automatik för att vi säljer fastighetsbolagen. Räntekostnaderna ligger i hyrorna.

Det jag vänder mig mest i allt detta resonemang kring skulder är att det är totalt fel fokus. Det är inte där Strängnäs ekonomiska problem ligger. Det är inte därför vi har haft ekonomiska problem.

För att kunna åtgärda problemen måste man först ha rätt analys av vilka problemen är. Fel diagnos leder till fel åtgärder.

Mats Werner sa...

Problemet är att den politiska majoriteten med Folkpartiet och Centern inblandade inte förmått hålla sig inom tillgängligt investeringsutrymme utan valt att låna istället för att tillskapa nytt utrymme genom att utnyttja sin tillgångsmassa mer flexibelt.

Helena Hallgarn sa...

Nu får du nog förtydliga vad du menar.