tisdag 25 maj 2010

Bejaka lagen om valfrihet

I dagens Strängnästidningen har vi ett debattinlägg angående lagen om valfrihetssystem (LOV). Den är undertecknad av min partikollega Fredrik Lundgren, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och vice ordförande i teknik- och fritidsnämnen, samt av mig.

Debattinlägget i dess helhet återges nedan:

Bejaka lagen om valfrihet

Förra året infördes i Sverige Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Den kostnad som LOV initialt medför är just en igångsättningskostnad för att få upphandlingarna och administrationen kring detta att fungera. På längre sikt överstiger vinsterna klart kostnaderna.

Folkpartiet vill nu att vi i Strängnäs börjar tillämpa den här lagens möjligheter på hemtjänstens område. För ett liberalt parti är det självklart att säga ja till en ökad valfrihet. På samma sätt som vi som konsumenter av till exempel bilar ska kunna välja på olika leverantörer bör samma möjlighet finnas på skol- och vårdområdet. Liksom friskolorna är ett välkommet inslag i skolutbudet tror vi att nya aktörer på hemtjänstens område kan vara berikande. Erfarenheterna från de stockholmskommuner som kommit längst i det här arbetssättet bekräftar också detta. Vi tror också att själva det aktiva valet har ett mervärde för brukaren.

Genom att bejaka LOV:s möjligheter ger vi dessutom småföretagandet en skjuts i kommunen. Erfarenheterna säger nämligen att det ofta är kvinnor i offentlig sektor som utnyttjar den här lagen, startar ett enmansföretag och nu får en chans att styra sitt eget arbete och ta ett ansvar som utvecklar både dem själva och samhället.

Helena Hallgarn (fp)
ledamot av kommunfullmäktige, Strängnäs

Fredrik Lundgren (fp),
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande i teknik-och fritidsnämnden, Strängäs

torsdag 6 maj 2010

Syftet med denna blogg

I samband med att jag blev vice ordföranden i BUN ansåg jag att det behövdes en plattform för att kommunicera vad som sker i nämnden och därför startade jag denna blogg. Tanken var då bl a att tidigt kunna kommunicera de underlag som redovisades i nämnden innan beslut togs. Sedan hoppade jag av detta uppdrag och då föll behovet av denna plattform för kommunikation. Jag sitter visserligen kvar i kommunfullmäktige (KF), men jag uppfattar det inte alltför meningsfullt att bara lägga ut info inför möten i KF då det är svårt att i det skedet förändra besluten i alltför stor utsträckning.

Nu när jag fått förtroendet av Folkpartiet i Strängnäs att vara nummer ett på listan till kommunvalet i höst kommer jag att använda denna plattform för att fram till valet att lägga ut lite information om hur Folkpartiet i Strängnäs ser på olika frågor.

En viktig hjärtefråga för mig är att vidareutveckla demokratin i Strängnäs. Tack vare mitt engagemang under denna pågående mandatperiod och de insikter jag fått i det politiska ledarskapet såsom vice ordförande i BUN har jag bättre insikter i hur saker fungerar och hur det kan förändras. Jag kommer att återkomma till detta.

Demokratin behöver förbättras

Idag publicerade Strängnästidningen ett inpass från mig som var ett svar på Niklas Strömbergs kommentar till mitt tidigare debattinlägg. Egentligen hade ordföranden Gunnar Swahn också skrivit under detta inpass men det var bara mitt namn som kom med i tidningen. Nedan finner du inpasset i sin helhet.

Demokratin behöver förbättras i Strängnäs

Visst ska vi ha mer demokrati i Strängnäs, Niklas Strömberg! Det är precis så som du skriver; som folkpartister tar vi det liberala ansvaret. Detta är vad Folkpartiet i Strängnäs vill värna.

Våra kommuninnevånare måste ha möjlighet att påverka besluten i god tid innan de tas. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på att öppna upp kommunfullmäktige. Besluten är ju i princip färdigförhandlade när de kommer dit. Det är då oftast för sent att förbättra underlagen och påverka beslutet i någon större utsträckning. För att verkligen kunna påverka besluten måste vi börja mycket tidigare i beslutskedjan. Utredningar och förslag måste redovisas långt tidigare. Vi har ju många engagerade invånare som då kan ges möjlighet att lämna kommentarer och synpunkter. Detta blir också trovärdigare då det är reellt möjligt att då få ett inflytande i beslutsprocessen. Därmed kan vi även förbättra underlagen med mer konsekvensanalyser.

Vad gäller frågan om vi ska ha ett KSAU är detta något vi behöver utvärdera efter valet.

Det finns många faror för demokratin, varav en är just att politikerna stänger in sig med tjänstemännen och vill bereda ärendena i lugn och ro utan att störas. En annan lika stor fara är att medborgarna ger upp, tänker att ”det lönar sig ändå inte att försöka påverka, det är ingen som bryr sig”.

Slutligen vill vi göra ett mycket tydligt uttalande – att Folkpartiet i Strängnäs inte vill ha något näringslivsbolag.