onsdag 24 november 2010

Tågtrafiken av strategisk vikt för Strängnäs kommun

Det är många som bor i Strängnäs som pendlar in till bl a Stockholm och om man inte åker egen bil är man hänvisad till monopolföretaget SJ. Tyvärr. De har misskött sitt uppdrag, vilket medfört att jag nu skrivit ett debattinlägg om uppror mot SJ. Detta fick en del uppmärksamhet och resulterade bl a i ett inlägg av Östnytt.

Nu räcker det inte att bara prata längre. Nu måste vi hitta lämpligt sätt att agera på!

onsdag 17 november 2010

Mitt fortsatta politiska arbete

Folkpartiet inkl dess förhandlingsgrupp inom kommunpolitiken synes inte vara i behov av mina resurser och har inte funnit någon plattform, såsom ordförande eller vice ordförande, för mig att bedriva politik. Jag har därför avböjt en roll som gruppledare. Istället kommer jag att fokusera på att driva liberal politik i KF vilket kompletteras av att jag är ersättare i KS och därmed får tidigt insyn i den politiska processen. Därutöver kommer jag att bli ledamot i SEVAB.

lördag 18 september 2010

Artikel i Strängnästidningen idag om mig

I Strängnästidningens redovisning av de olika toppkandidaterna är det idag dags för en presentation av mig, se artikeln här.

Politik är mer än vackra ord

Det politiska ledarskapet måste handla om verklig styrning och ledning av verksamheten.

Då krävs också insikt om de verkliga problemen.

 • Skolan: Tydligare styrning av rektorer med pedagogiskt ledarskap i fokus.
 • Medborgarinflytande: Öppna upp beslutsprocesserna och bjud in till att lämna synpunkter i ett tidigt skede i beslutsprocessen.
 • Ekonomi: Säkerställ en tydlig politisk styrning och uppföljning av stora projekt och andra investeringar. Vi får inte återgå till slapphänt delegering.

Vi i Folkpartiet har klart för oss denna analys och vi vet även hur man går tillväga för att åtgärda problemen, vilket redan påbörjats. Därför är det viktigt att vi får fortsatt mandat.onsdag 15 september 2010

Vari ligger de ekonomiska svårigheterna?

Analysen av de ekonomiska svårigheterna är bristfällig. Var finns svårigheterna?

 • Kommunens låneskuld: Nästan alla skulder ligger i våra bolag - SEVAB och fastighetsbolagen – och balanseras mot tillgångar i bolagen.
 • Pensionsskulden: Det finns en pensionsskuld men avsättningar har gjorts. Vi har koll på pensionsskulden.
 • Investeringarna: Idag har vi för första gången en självfinansierad investeringsnivå i kommunen.
 • Budgeten: Vi ser ut att gå mot ett överskott i år på ca 40 miljoner.
 • Politiska styrningen av investeringar: För flera år sedan beslutade politiken i stort samförstånd om flera stora projekt såsom Campus och vattenledningen till Stockholm. Tanken var god men politiska styrningen var mycket bristfällig. Detta har resulterat i avsevärda ekonomiska konsekvenser. Kostnaderna för skollokaler har skenat pga Campusprojektet och det finns fortfarande oklarheter kring alla ekonomiska konsekvenser kring vattenledningen. Här finns mycket att lära.

Diskussionen bland politiker i Strängnäs har i mångt och mycket fastnat på den höga låneskulden. Vi löser dock inte de ekonomiska problemen genom att sälja ut SEVAB och fastighetsbolagen. Då skulle en bristfällig politisk ledning kunna återigen leda till nya projekt som leder helt fel.

Vi har lärt oss en hel del. Vi har redan avsevärt höjt kompetensen i kommunhuset och vi går inte in i sådana stora projekt på det sättet.

Politik är inte bara att vilja och att tala om färdriktningen med vackra ord. Politik handlar också om att tydligare styra och leda. Det handlar om att löpande följa upp viktiga beslut så de genomförs på rätt sätt och inom beslutade ramar. Det handlar om att ta ansvar. Politiken måste våga lägga sig i de svåra och viktiga frågorna. Vi har sett till att ändra politiken i den riktningen.

Onyanserad debatt om Strängnäs ekonomi

I dagens Strängnästidningen finns en insändare med rubriken ovan av Fredrik Lundgren och mig. Den har följande innehåll:

Den ekonomiska debatten i Strängnäs blir lätt onyanserad. Strängnäs kommun har via sina bolag stora skulder. Det är sant men samtidigt finns där stora tillgångar såsom fastighetsbeståndet och den infrastruktur och det kraftvärmeverk som finns i SEVAB. Räntebeloppen för dessa skulder kompenseras av dess avkastning. Alternativet till att betala räntor för fastighetsbeståndet vore att betala hyror till externa fastighetsbolag.

Det riktigt allvarliga för en kommun är om kommunen lånar till sin konsumtion, dvs lånar för att betala löpande kostnader. Då ökar ju skulden utan motsvarande tillgångar och räntekostnaderna ökar utan att den motsvaras av någon kompenserande avkastning. Men så är inte fallet i Strängnäs. Tvärtom! Vi har nu fått sådan ordning på finanserna att kommunen nu för första gången har en självfinansierad investeringsnivå.

Att blanda ihop konsumtionslån och lån som täcks av tillgångar som ger avkastning är som att blanda äpplen och päron. Det blir rena fruktkompotten. Fram för en mer nyanserad ekonomisk debatt i Strängnäs!

Helena Hallgarn och Fredrik Lundgren, Folkpartiet i Strängnäs

fredag 10 september 2010

Vem är Helena

Det kan vara befogat att också närmare presentera mig själv då jag söker förtroende som förtroendevald. Detta är lite kort om mig själv:

 • Familj: gift och två barn 3 resp 5 år
 • Bor: villa i centrala Strängnäs
 • Ursprung: inflyttad till Strängnäs 2003 men uppvuxen i Orrviken, Jämtland
 • Utbildning: jurist (jur kand) och civilekonom
 • Civil karriär: fd KM-chef (kunskapshanteringschef) på Advokatfirman Vinge och numera grundare av Virtual Intelligence VQ AB (www.vqab.se) som arbetar med strategisk rådgivning mot bl a advokatbyråer. I fredags fanns en helsida i DI om vår nya firma med rubriken "Deras råd guld värda för advokatbyråerna"
 • Blev medlem i Folkpartiet: 2005

Kryssa mig gärna på Folkpartiets valsedel till kommunfullmäktige i Strängnäs!


torsdag 9 september 2010

Vad vill jag i kommunpolitiken?

Nu har jag tagit fram följande flygblad för att besvara denna fråga.

Här är ett utdrag:

Skolan

En bra skola lägger grunden för vårt samhälle. Jag vill arbeta för att vi fokuserar på att utse bra rektorer som ser till att vi får ett tydligt pedagogiskt ledarskap inom skolan. De måste därför ges befogenheter att självständigt utveckla skolan på bästa sätt. Genom att satsa på bra rektorer och lita på deras prioriteringar tror vi att vi avsevärt kan förbättra skolornas kvalitet. Detta är vad politiken bör prioritera inom skolan.

Medborgarinflytande

Det är viktigt att lyssna på medborgarna – även mellan valen. Jag vill arbeta för att ta fram former för en bättre dialog mellan politiker och medborgarna där alla kommundelar kan involveras. Detta bör göras både via lokalt förankrade diskussioner och via det digitala stödet – allt för att täcka in alla våra medborgare. Det ska bl a gå att prenumerera på information och ärenden inom ett särskilt område så medborgarna på ett tidigt stadium ges möjlighet att få insyn i vad som sker och därmed tidigt komma med synpunkter.

Politiskt ledarskap är mer än vackra ord.

Därför vill jag verka för följande:

* Viktiga strukturfrågor skall beslutas av politikerna – därför måste delegationsordningen förändras

* Rektorerna måste ges ansvar och befogenheter för att kunna förbättra det pedagogiska ledarskapet – politikerna måste mer fokusera på uppföljning av rektorerna

* Utredningsdirektiv måste skrivas av politikerna för att ange politisk inriktning på uppdraget

Valarbete

Valet närmar sig och det pågår en hel del valaktiviteter. I morse deltog jag bl a på Lärarförbundets möte för att diskutera skolpolitiken. I tisdagens avsnitt av Östnytts valcirkus (ca 17 minuter in i programmet) deltog Maria von Beetzen och jag i ett inslag från Strängnäs där vi bl a diskuterade Folkpartiets samarbete med Socialdemokraterna.

Historiska bakgrunden till dagens majoritet

I dagens ledare i Strängnästidningen redogörs för bakgrunden till den majoritet som bildades av Fp, C och S för drygt två år sedan. Nedan är en kopia av texten i Strängnästidningen:

________
Minns ”Only for you”

Många Strängnäsbor undrar vilka partier som kommer att samarbeta efter valet. Moderaterna och Kristdemokraterna vill inget hellre än att återigen bilda majoritet med partier som de tidigare har kallat svikare. Varken Centern eller Folkpartiet säger dock offentligt något om sina favoritsamarbeten efter valet.

Relaterat

De fyra borgerliga partierna gick 2006 till val som en allians, men i halvlek fick Centerns och Folkpartiets väljare se hur den borgerliga politiken byttes ut mot ett samarbete med Socialdemokraterna. En del väljare som ser sig själva som borgerliga anser, likt M och KD, att Centern och Folkpartiet, svek dem våren 2008.

Men det är fel slutsats att dra av den blocköverskridande majoritet som styrt i två år. Det är dags att återigen påminna om den politiska skandal som splittrade den förra fempartimajoriteten.

Kommunalrådet Ann Landerholm (M) hade lovat Europaskolan lokaler för dess högstadieskola innan Europaskolan ens hade ansökt om skolstart. Europaskolans rektor var och är fullmäktigeledamot för Moderaterna.

Kommunalrådets make, Henrik Landerholm, då vice ordförande i Europaskolans ägarstiftelse, var i sin tur inblandad i den skollokalutredning som utmynnade i en lösning där kommunala skollokaler skulle överlämnas till Europaskolan. En central formulering i uppdraget till lokalutredningen ändrades i efterhand, åter igen med inblandning från Henrik Landerholm.

Allt detta styrks av mejlväxling – ”Skollokaler only for you” löd en bevingad ämnesrubrik – som Ann Landerholm in i det sista vägrade lämna ut till Strengnäs Tidning. Först efter beslut i kammarrätten fick tidningen ta del av mejlen.

Efter denna härva var förtroendet för kommunalrådet förverkat. Centern och Folkpartiet ville inte vara med längre och begärde Landerholms avgång. Moderaterna sa nej, varefter en upplösning av fempartikoalitionen och bildande av ny majoritet var den enda möjliga lösningen. Moderaterna hade ett val och valde detta.

Majoritetsskiftet har fått sakpolitiska konsekvenser, ingen tvekan om det. Framför allt hade skattehöjningen, om den alls hade kommit till, med största sannolikhet blivit lägre med Moderaterna vid rodret.

Men skattenivåer kan höjas och sänkas, raserat förtroende för hela kommunpolitiken i Strängnäs är svårare att bygga upp. För det var just vad som stod på spel på våren 2008. Skulle korruptionen och mörkläggningen tillåtas passera ostraffat eller skulle det politiska systemet städas rent.

Det här kan även beskrivas i ideologiska termer. Liberalism handlar ytterst inte om att vara emot socialdemokratin. En mer central del av liberalismen är kritik mot maktkoncentration och kamp mot maktmissbruk. När offentlig maktutövning flyttar in i slutna rum, när de starka går in till den politiska makten genom en bakdörr, är det en liberal plikt att reagera.

Centern och Folkpartiet reagerade något sent. Men när de väl gjorde det var deras agerande starkt, principfast och uthålligt. För det förtjänar de beröm.


Hur farlig är kommunskulden?

Fredrik Lundgren och jag fick följande debattinlägg publicerad i Strängnästidningen den 23 augusti.

Anta att du äger ett hus som värderas till två miljoner kronor. Samtidigt har du lån på 1,5 miljoner. Du klarar också, med god marginal, av att betala räntor och amorteringar på ditt lån. Är du nu skuldsatt på ett oroväckande sätt? De flesta bedömare skulle svara nej.

Detta exempel kan vara bra att ha i minnet när Strängnäs kommuns skuld kommer att diskuteras i valrörelsen. De lån som Strängnäs kommun formellt står som låntagare till är i allt väsentligt lån som kommunens fastighetsbolag och Sevab tagit.

Dessa låntagare har, som vi vet, en mycket stor tillgångssida vilket kraftigt minskar dramatiken i låneskuldsfrågan.

Vad gäller Sevab ger ju det företaget dessutom avkastning till kommunen varje år.

Ovanstående beskrivning bekräftas av det oberoende granskningsinstitutet Kommunexperten som förra året analyserade vår kommuns kommunskuld. De konstaterar att det inte finns några tecken på konsumtionslån och amorteringsförmågan bedöms som god.

Man betonar dock att det är viktigt att de kommunägda företagen sköts väl, visar goda vinster och kan behålla sina höga värderingar.

Det sammanlagda betyget på kategorin Kommunskuld blir A, vilket är högsta möjliga.

En försäljning av Sevab och kommunens fastighetsbestånd skulle göra oss i princip skuldfria, men Folkpartiet vill i dagsläget inte att kommunen avhänder sig kontrollen över ett centralt fastighetsbestånd och ett välskött energibolag som dessutom genererar avkastning.

En röst på Folkpartiet är en röst på en ansvarsfull förvaltning av både våra skulder och våra tillgångar.

Helena Hallgarn (FP),

ledamot i fullmäktige

Fredrik Lundgren (FP),

ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Vitaliserad demokrati kräver medborgardialog

Fredrik Lundgren och jag hade följande debattinlägg publicerat i Strängnästidningen den 3 juli.

Vi har fått ett mycket tydligt mandat. Folkpartisterna i Strängnäs kommun vill förändra den demokratiska processen. Den demokratiska processen måste vitaliseras. Tiderna har förändrats och det är i dag svårt att få medborgarna att engagera sig politiskt på samma sätt som tidigare. Därmed föreligger risk för att politikerna inte tillräckligt väl representerar samtliga medborgare i kommunen samtidigt som de medborgare som vill engagera sig inte känner sig bekväma i de fora som finns tillhands.


Som ett liberalt parti vill vi därför ändra inriktning på hur vi arbetar i den demokratiska processen. Vi vill tydligt fördjupa medborgardialogen.

Vi har haft kommundelsråd och nu även en separat Mariefredsnämnd för att försöka förbättra förankringsprocessen. Problemet med dessa institutioner är dock att även där begränsas engagemanget till de som är aktiva i ett politiskt parti.

Vi har i stället sett hur vissa frågor kan uppbåda ett mycket stort engagemang i en del av kommunen, såsom exempelvis nedläggning av äldreboendet i Stallarholmen. Detta engagemang vill vi bättre tillvarata. Det kan vi göra genom att öppna upp den politiska processen och tydliggöra vilka beslut som bereds av tjänstemännen så att allmänheten tidigt kan komma in med synpunkter och förbättra underlagen.

Det kan göras via exempelvis ortsutvecklingssamtal på det sätt som genomförts på ett lyckat sätt i andra kommuner, men givetvis måste vi även ta tekniken till vår hjälp och digitalisera verksamheten. Det måste också vara enkelt för alla kommunmedborgare att via datorn följa den politiska processen, att välja att prenumerera på vissa typer av ärenden, att komma in med synpunkter på liggande tjänsteunderlag så vi därigenom förbättrar konsekvensanalyserna innan beslut tas och därigenom säkerställer att medborgarnas synpunkter kan tillvaratas i ett skede när det fortfarande går att påverka beslutet.

Först då kan vi uppnå en reell medborgardialog, bättre förankra den demokratiska processen och öppet visa på vilka grunder besluten verkligen tas.

De som sitter i en styrande majoritet är ju de som faktiskt bestämmer. Vi kan då hålla med Bamse: Den som är stark måste vara snäll, det vill säga i denna kontext ödmjuk. Vi måste lyssna in och ta till oss synpunkter för att förbättra underlagen och sedan kunna motivera och förklara våra beslut.

Fredrik Lundgren och Helena Hallgarn, Folkpartiet i Strängnästisdag 25 maj 2010

Bejaka lagen om valfrihet

I dagens Strängnästidningen har vi ett debattinlägg angående lagen om valfrihetssystem (LOV). Den är undertecknad av min partikollega Fredrik Lundgren, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och vice ordförande i teknik- och fritidsnämnen, samt av mig.

Debattinlägget i dess helhet återges nedan:

Bejaka lagen om valfrihet

Förra året infördes i Sverige Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren.

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Den kostnad som LOV initialt medför är just en igångsättningskostnad för att få upphandlingarna och administrationen kring detta att fungera. På längre sikt överstiger vinsterna klart kostnaderna.

Folkpartiet vill nu att vi i Strängnäs börjar tillämpa den här lagens möjligheter på hemtjänstens område. För ett liberalt parti är det självklart att säga ja till en ökad valfrihet. På samma sätt som vi som konsumenter av till exempel bilar ska kunna välja på olika leverantörer bör samma möjlighet finnas på skol- och vårdområdet. Liksom friskolorna är ett välkommet inslag i skolutbudet tror vi att nya aktörer på hemtjänstens område kan vara berikande. Erfarenheterna från de stockholmskommuner som kommit längst i det här arbetssättet bekräftar också detta. Vi tror också att själva det aktiva valet har ett mervärde för brukaren.

Genom att bejaka LOV:s möjligheter ger vi dessutom småföretagandet en skjuts i kommunen. Erfarenheterna säger nämligen att det ofta är kvinnor i offentlig sektor som utnyttjar den här lagen, startar ett enmansföretag och nu får en chans att styra sitt eget arbete och ta ett ansvar som utvecklar både dem själva och samhället.

Helena Hallgarn (fp)
ledamot av kommunfullmäktige, Strängnäs

Fredrik Lundgren (fp),
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande i teknik-och fritidsnämnden, Strängäs

torsdag 6 maj 2010

Syftet med denna blogg

I samband med att jag blev vice ordföranden i BUN ansåg jag att det behövdes en plattform för att kommunicera vad som sker i nämnden och därför startade jag denna blogg. Tanken var då bl a att tidigt kunna kommunicera de underlag som redovisades i nämnden innan beslut togs. Sedan hoppade jag av detta uppdrag och då föll behovet av denna plattform för kommunikation. Jag sitter visserligen kvar i kommunfullmäktige (KF), men jag uppfattar det inte alltför meningsfullt att bara lägga ut info inför möten i KF då det är svårt att i det skedet förändra besluten i alltför stor utsträckning.

Nu när jag fått förtroendet av Folkpartiet i Strängnäs att vara nummer ett på listan till kommunvalet i höst kommer jag att använda denna plattform för att fram till valet att lägga ut lite information om hur Folkpartiet i Strängnäs ser på olika frågor.

En viktig hjärtefråga för mig är att vidareutveckla demokratin i Strängnäs. Tack vare mitt engagemang under denna pågående mandatperiod och de insikter jag fått i det politiska ledarskapet såsom vice ordförande i BUN har jag bättre insikter i hur saker fungerar och hur det kan förändras. Jag kommer att återkomma till detta.

Demokratin behöver förbättras

Idag publicerade Strängnästidningen ett inpass från mig som var ett svar på Niklas Strömbergs kommentar till mitt tidigare debattinlägg. Egentligen hade ordföranden Gunnar Swahn också skrivit under detta inpass men det var bara mitt namn som kom med i tidningen. Nedan finner du inpasset i sin helhet.

Demokratin behöver förbättras i Strängnäs

Visst ska vi ha mer demokrati i Strängnäs, Niklas Strömberg! Det är precis så som du skriver; som folkpartister tar vi det liberala ansvaret. Detta är vad Folkpartiet i Strängnäs vill värna.

Våra kommuninnevånare måste ha möjlighet att påverka besluten i god tid innan de tas. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på att öppna upp kommunfullmäktige. Besluten är ju i princip färdigförhandlade när de kommer dit. Det är då oftast för sent att förbättra underlagen och påverka beslutet i någon större utsträckning. För att verkligen kunna påverka besluten måste vi börja mycket tidigare i beslutskedjan. Utredningar och förslag måste redovisas långt tidigare. Vi har ju många engagerade invånare som då kan ges möjlighet att lämna kommentarer och synpunkter. Detta blir också trovärdigare då det är reellt möjligt att då få ett inflytande i beslutsprocessen. Därmed kan vi även förbättra underlagen med mer konsekvensanalyser.

Vad gäller frågan om vi ska ha ett KSAU är detta något vi behöver utvärdera efter valet.

Det finns många faror för demokratin, varav en är just att politikerna stänger in sig med tjänstemännen och vill bereda ärendena i lugn och ro utan att störas. En annan lika stor fara är att medborgarna ger upp, tänker att ”det lönar sig ändå inte att försöka påverka, det är ingen som bryr sig”.

Slutligen vill vi göra ett mycket tydligt uttalande – att Folkpartiet i Strängnäs inte vill ha något näringslivsbolag.

lördag 17 april 2010

Vi måste bli bättre lyssnare

I gårdagens Strängnästidningen fanns ett debattinlägg från mig på rubriken "Vi måste bli bättre lyssnare", se hela inlägget.

fredag 26 mars 2010

Kommunikationen viktig för Strängnäs

I Strängnäs finns många personer som arbetspendlar till bl a Stockholm. Det betonas i många sammanhang vikten av att använda allmänna kommunikationer såsom exempelvis tåg istället för att välja bilen. Det håller jag helt med om men det förutsätter att man kan lita på dessa allmänna kommunikationer Som pendlare måste man kunna förlita sig på att tidtabellen gäller vilket inte alls har varit fallet sedan i december fjol. Nu har det dock lättat så nu verkar det fungera rätt bra igen. När jag var riktigt irriterad i samband med alla inställda avgångar skrev jag ett inlägg till tidningen som dock publicerades först i tisdags i Strängnästidningen, se inlägget.

torsdag 25 mars 2010

Nytt KF på måndag

Måndagens KF inleds med allmänpolitisk debatt. Det kan bli intressant.
I övrigt finns följande agenda för måndagens möte kl 18.30 i Djäknehallen i Strängnäs. Där behandlas bl a Selaöhemmets framtid och Benningeområdet.

Nummer ett på folkpartiets lista

Jag har fått förtroendet att stå som nummer ett på folkpartiets lista till kommunalvalet i höst. Detta har skrivits om i följande artikel i Strängnästidningen.
Jag ska göra mitt bästa för att bistå i den kommande valrörelsen. Information kommer fortlöpande att lämnas på denna blogg.