torsdag 22 oktober 2009

Delegationsordningen - avhandlas på KF på måndag

En punkt på KF:s agenda på måndag är delegationsordningen. I BUN i juni beslutades, i enlighet med det beslutsförslag jag upprättade, att föreslå KF att ändra delegationsordningen för nämnden så att nämndens presidie (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) måste informeras inför av- och tillsättningar av rektorer samt att stora organisationsförändringar inom nämndens ansvarsområde skall ske i samråd med BUNs presidie. Det var en mycket begränsad förändring av delegationsordningen som jag föreslog och därför utgick jag ifrån att den skulle gå igenom. Inför måndagens möte i KF framgår dock av underlagen att KS (kommunstyrelsen) föreslår att någon ändring ej skall göras av delegationsordningen, dvs alla stora personalförändringar och stora organisationsförändringar skall kunna genomföras av tjänstemännen utan att nämnden ens informeras. Detta är inte acceptabelt. Politikerna är valda företrädare som ansvarar inför medborgarna och som därmed måste kunna ta sitt ansvar för verksamheten. Jag kommer därför att vidhålla mitt yrkande i KF nu på måndag.