tisdag 27 oktober 2009

Beslut på KF igår ang delegationsordningen

Inför gårdagens KF hade Strängnästidningens ledarblogg kommenterat delegationsordningen som en maktfråga. Trots att kommunstyrelsen enigt beslutat avslå ändringen var det glädjande att hela kommunfullmäktige igår syntes vara rörande överens om följande yrkande som jag lade fram:

Att ärendet återremitteras till KS med översyn av delegationsordningen för samtliga nämnder.

Ändringen bör nämligen inte gälla enbart för BUN utan givetvis vara densamma för samtliga nämnder. Nu är det viktigt att det blir en ordentlig genomgång av delegationsordningen. Det påpekades igår att juridiskt sett blir det problematiskt med ändringar av delegationsordningen som påverkar personalhanteringen pga att förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen inte hänger ihop. Det är något som också måste ses över!

torsdag 22 oktober 2009

Delegationsordningen - avhandlas på KF på måndag

En punkt på KF:s agenda på måndag är delegationsordningen. I BUN i juni beslutades, i enlighet med det beslutsförslag jag upprättade, att föreslå KF att ändra delegationsordningen för nämnden så att nämndens presidie (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) måste informeras inför av- och tillsättningar av rektorer samt att stora organisationsförändringar inom nämndens ansvarsområde skall ske i samråd med BUNs presidie. Det var en mycket begränsad förändring av delegationsordningen som jag föreslog och därför utgick jag ifrån att den skulle gå igenom. Inför måndagens möte i KF framgår dock av underlagen att KS (kommunstyrelsen) föreslår att någon ändring ej skall göras av delegationsordningen, dvs alla stora personalförändringar och stora organisationsförändringar skall kunna genomföras av tjänstemännen utan att nämnden ens informeras. Detta är inte acceptabelt. Politikerna är valda företrädare som ansvarar inför medborgarna och som därmed måste kunna ta sitt ansvar för verksamheten. Jag kommer därför att vidhålla mitt yrkande i KF nu på måndag.

måndag 19 oktober 2009

KF-mötet den 26 oktober

Nästa måndag den 26 oktober kl 18.30 är det nästa möte med KF i Strängnäs. Kallelse och agenda finner du här.

En punkt som särskilt intresserar mig är punkt 16 angående delegationsordningen. Där finns mitt beslutsförslag till att ändra delegationsordningen som nu föreslås avslås. Jag kommer att kommentera den punkten särskilt lite längre fram.