tisdag 16 juni 2009

Jag avgår från BUN

Nu lämnar jag uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs. Det är bara att konstatera att förutsättningarna för att utföra uppdraget inte finns och därför tar jag mitt ansvar och avgår.

Nämnden är ansvarig för den interna kontrollen av verksamheten och ansvarar därför för fördelning av ansvar och befogenheter. Förutsättningarna för detta finns dock inte idag. Enklast vore att göra om nämnden till ett utskott och lägga ansvaret där befogenheterna finns redan idag, dvs i KS.

Grundproblemet är den organisation och kultur som finns på kommunhuset och som synes ha etablerats i samband med den omorganisation som gjordes för några år sedan av förvaltningen till en enda sammanhållen förvaltningsorganisation med en stark kommunchef och, som tanken var från början, ett enda starkt kommunalråd. Alltför mycket synes då ha delegerats till tjänstemän utan tillräcklig styrning och kontroll.

Tydligt exempel på detta är Campusprojektet som fått oerhörda ekonomiska konsekvenser och som även fått anmärkningsvärt skarp kritik från revisorerna. Eventuellt är också det nya äldreboendet i gamla Thomasgymnasiets byggnad ett sådant exempel.

För drygt ett år sedan tillträdde jag posten som vice ordförande i BUN från att enbart ha varit ersättare i nämnden en kortare tid. Jag hade alltså ingen politisk erfarenhet. Snabbt upptäckte jag dock att det enkla tillvägagångssättet var att följa tjänstemännens förslag och lära sig argumentera utifrån detta. Då kan arbetet flyta på lätt utan att bli för tidsödande. Om man däremot vill tränga djupare in i verksamheten och försöka bilda sig en egen uppfattning blir det genast mycket mer problematiskt. Sammantaget anser jag att följande tre huvudsakliga problem föreligger:

1) Ovilja och motstånd mot alltför mycket transparens i verksamheten då tjänstemännen inte vill medverka till en tydlig redovisning av ekonomi m m. Politikerna ges därmed inte möjlighet att noggrannare analysera siffrorna för att bilda sig en uppfattning i vilka delar problemen finns och var sparmöjligheterna kan finnas.
2) Begränsade beslutsunderlag från tjänstemännen med mycket begränsade konsekvensanalyser och helst endast ett enda beslutsförslag som politikerna bara förväntas anta. När vi då inte har en alltför tydlig bild av de olika verksamhetsdelarna pg bristande transperans, se punkt 1, blir det svårt att frångå tjänstemannaförslaget.
3) Om politiker driver egna förslag som ogillas av tjänstemännen förhinderas eller förträngs gärna detta på olika sätt.

Nedan skall jag förtydliga detta.

1. Den ekonomiska redovisningen har varit mycket översiktlig då det i princip endast handlat om att redogöra för totala kostnaden för förskola, grundskola, gymnasiet respektive övrig verksamhet. I samband med att nya majoriteten tillträdde införde vi dock tydlig ekonomisk redovisning per skolenhet. Detta skedde under stort motstånd med argumentet att detta är sådana detaljer som politikerna inte ska lägga sig i. Första gången jag tog upp frågan om att få se en redovisning per enhet blev jag upplyst om att förvaltningen kommit fram till att det är sådana detaljer vi i nämnden inte skall lägga oss i. Sedermera fick vi starkt stöd från revisorerna som klargjorde att detta var helt rätt. Flera motståndare i nämnden till denna nya redovisning verkar också ha ändrat sig.

2. Den skollokalutredning som redovisades hösten 2008 hade enormt stora brister. Ett tydligt förslag från förvaltningen var att flytta senareskolan ut till Campus. Samtliga av förvaltningen redovisade alternativ var kostsamma. Vi i BUN:s presidium lade en hel del tid på att analysera underlaget och utarbetade ett helt nytt alternativ som redovisades på mötet i BUN den 7 januari tillsammans med tydliga beslutskriterier, se inlägget nedan från den 7 januari. Detta har dock visat sig svårt att fullfölja då förvaltningen återigen nu verkar för att flytta senareskolan från Paulinska till Campusområdet.

3. Jag har ifrågasatt organisationen av förvaltningen och den styrning vi har över verksamheten. Jag har då förstått att det finns en sk delegationsordningar som tydliggör vilka frågor som har delegerats nedåt i organisationen till tjänstemännen och ett flertal gånger tagit upp behovet av att se över detta. Även här blir jag dock tillsagd att inte lägga mig i detaljer. När jag väl hittat KS delegationsordning och sett konstruktionen skrev jag ett beslutsförslag som syftade till att ge BUN visst inflytande; innebärande att vi skulle informeras inför rektorsförändringar samt att större organisatoriska förändringar i verksamheten skall ske i samråd med BUN:s presidium. (Relativt självklara saker enligt mer seniora politiker jag talat med.) Förvaltningen har dock försökt stoppa det och tog självmant bort punkten från agendan. När de fick klart för sig att jag stod på mig och samtidgit ifrågasatte lagligheten i deras agerande, backade de dock och kompletterade kallelsen till kommande möte med denna beslutspunkt.

Sammantaget leder detta till slutsatsen att mycket behöver förändras vad gäller styrning och kontroll över verksamheten i syfte att få en bättra plattform för att sätta den politiska agendan och för att nämnden skall kunna ta det fulla ansvaret för verksamheten. Förutsättningarna finns alltså inte. Därmed kan jag inte heller sköta mitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Min slutsats blir därför att jag måste avgå från posten som vice ordförande i BUN.

Helena Hallgarn (Fp)

6 kommentarer:

Y sa...

Grönköping...

Patrick aka Bee sa...

All heder åt dig Helana!

Margit Urtegård sa...

Hej Helena.

Jag håller med Patrick; all heder åt dig!

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Beklagar djupt. Strongt av dig att ta upp detta öppet.
Men problemet är att det är de politiker som verkligen vill något och som vågar ifrågasätta som ger upp och lämnar. Vilka blir kvar?

Monica Stålborg Billberg sa...

Bra Helena, din analys är klockren. Att vara politiker och vilja förstå och påverka de beslut man fattar är omöjligt som det ser ut. Hedras bör också de som trots allt härdar ut....

Linda Strand sa...

BUN kommer mista en mycket klok och drivande politiker i dig, Helena! Du är head-on med det jag känner till i kritiken på så vis att du mycket väl beskriver en del av problematiken i nämnden. Nämnden är tung och omfattar en alltför stor andel av kommunens ekonomi. Det blir svårt att tygla och tungrodda beslut, som inte blir lättare av den ekonomi kommunen tyngs ned av.
Det du skriver bekymrar mig mycket, och det krävs fortsatt blåslampa från politikerna, envist styre och uppföljning i det oändliga.
Jag beklagar att du inte kommer att vara där för att göra det här. Du gjorde det mycket bra. Lycka till i framtiden!