fredag 12 juni 2009

BUN den 17 juni

På onsdag den 17 juni är det nästa möte med BUN i Strängnäs kl 19 i lokalen Magisterna i kommunhuset. Beslutspunkterna på agenden är följande:

* Ekonomisk rapport - inget underlag ännu, vi skall få ett extra utskick

* Åtgärder för at minska det prognostiserade underskottet - underlag skall redovisas vid sittande möte

* Lokalerna i Campusområdet - inget underlag ännu, vi skall få ett extra utskick

* Länna fritidsgård: Förslaget är att fritidsgården läggs ned från hösten 2009 och att vidare utreda alternativa lösningar för att kunna behålla viss fritidsgårdsverksamhet i Länna

* Strukturåtgärder inom grundskolan, med hänsyn tagen till landsbygdsskolorna - inget underlag ännu

* Skolskjutsregler: Förslaget innebär i korthet att skolskjuts endast beviljas för elever som valt sin basskola

* Kontaktpolitikerlistan


Min beslutspunkt om ändring av delegationsordning har dock tagits bort från agendan av förvaltningen. Detta trots att vi tydligt klargjort att punkten skulle vara med.

Innebörden av förslaget till ändring av delegationsordning är att nämnden skall informeras inför chefstillsättningar och –avsättningar samt att organisationsförändringar av större vikt eller av principiell betydelse skall tas i samråd med presidiet.

Inga kommentarer: