fredag 19 juni 2009

Tydliggörande av tjänstemännens agerande

I dagens Strängnästidning redogör ledarskribenten Alex Voronov för turerna kring försöken att förhindra beslutspunkten om delegationsordningen, se länken nedan.

http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.404472

tisdag 16 juni 2009

Jag avgår från BUN

Nu lämnar jag uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs. Det är bara att konstatera att förutsättningarna för att utföra uppdraget inte finns och därför tar jag mitt ansvar och avgår.

Nämnden är ansvarig för den interna kontrollen av verksamheten och ansvarar därför för fördelning av ansvar och befogenheter. Förutsättningarna för detta finns dock inte idag. Enklast vore att göra om nämnden till ett utskott och lägga ansvaret där befogenheterna finns redan idag, dvs i KS.

Grundproblemet är den organisation och kultur som finns på kommunhuset och som synes ha etablerats i samband med den omorganisation som gjordes för några år sedan av förvaltningen till en enda sammanhållen förvaltningsorganisation med en stark kommunchef och, som tanken var från början, ett enda starkt kommunalråd. Alltför mycket synes då ha delegerats till tjänstemän utan tillräcklig styrning och kontroll.

Tydligt exempel på detta är Campusprojektet som fått oerhörda ekonomiska konsekvenser och som även fått anmärkningsvärt skarp kritik från revisorerna. Eventuellt är också det nya äldreboendet i gamla Thomasgymnasiets byggnad ett sådant exempel.

För drygt ett år sedan tillträdde jag posten som vice ordförande i BUN från att enbart ha varit ersättare i nämnden en kortare tid. Jag hade alltså ingen politisk erfarenhet. Snabbt upptäckte jag dock att det enkla tillvägagångssättet var att följa tjänstemännens förslag och lära sig argumentera utifrån detta. Då kan arbetet flyta på lätt utan att bli för tidsödande. Om man däremot vill tränga djupare in i verksamheten och försöka bilda sig en egen uppfattning blir det genast mycket mer problematiskt. Sammantaget anser jag att följande tre huvudsakliga problem föreligger:

1) Ovilja och motstånd mot alltför mycket transparens i verksamheten då tjänstemännen inte vill medverka till en tydlig redovisning av ekonomi m m. Politikerna ges därmed inte möjlighet att noggrannare analysera siffrorna för att bilda sig en uppfattning i vilka delar problemen finns och var sparmöjligheterna kan finnas.
2) Begränsade beslutsunderlag från tjänstemännen med mycket begränsade konsekvensanalyser och helst endast ett enda beslutsförslag som politikerna bara förväntas anta. När vi då inte har en alltför tydlig bild av de olika verksamhetsdelarna pg bristande transperans, se punkt 1, blir det svårt att frångå tjänstemannaförslaget.
3) Om politiker driver egna förslag som ogillas av tjänstemännen förhinderas eller förträngs gärna detta på olika sätt.

Nedan skall jag förtydliga detta.

1. Den ekonomiska redovisningen har varit mycket översiktlig då det i princip endast handlat om att redogöra för totala kostnaden för förskola, grundskola, gymnasiet respektive övrig verksamhet. I samband med att nya majoriteten tillträdde införde vi dock tydlig ekonomisk redovisning per skolenhet. Detta skedde under stort motstånd med argumentet att detta är sådana detaljer som politikerna inte ska lägga sig i. Första gången jag tog upp frågan om att få se en redovisning per enhet blev jag upplyst om att förvaltningen kommit fram till att det är sådana detaljer vi i nämnden inte skall lägga oss i. Sedermera fick vi starkt stöd från revisorerna som klargjorde att detta var helt rätt. Flera motståndare i nämnden till denna nya redovisning verkar också ha ändrat sig.

2. Den skollokalutredning som redovisades hösten 2008 hade enormt stora brister. Ett tydligt förslag från förvaltningen var att flytta senareskolan ut till Campus. Samtliga av förvaltningen redovisade alternativ var kostsamma. Vi i BUN:s presidium lade en hel del tid på att analysera underlaget och utarbetade ett helt nytt alternativ som redovisades på mötet i BUN den 7 januari tillsammans med tydliga beslutskriterier, se inlägget nedan från den 7 januari. Detta har dock visat sig svårt att fullfölja då förvaltningen återigen nu verkar för att flytta senareskolan från Paulinska till Campusområdet.

3. Jag har ifrågasatt organisationen av förvaltningen och den styrning vi har över verksamheten. Jag har då förstått att det finns en sk delegationsordningar som tydliggör vilka frågor som har delegerats nedåt i organisationen till tjänstemännen och ett flertal gånger tagit upp behovet av att se över detta. Även här blir jag dock tillsagd att inte lägga mig i detaljer. När jag väl hittat KS delegationsordning och sett konstruktionen skrev jag ett beslutsförslag som syftade till att ge BUN visst inflytande; innebärande att vi skulle informeras inför rektorsförändringar samt att större organisatoriska förändringar i verksamheten skall ske i samråd med BUN:s presidium. (Relativt självklara saker enligt mer seniora politiker jag talat med.) Förvaltningen har dock försökt stoppa det och tog självmant bort punkten från agendan. När de fick klart för sig att jag stod på mig och samtidgit ifrågasatte lagligheten i deras agerande, backade de dock och kompletterade kallelsen till kommande möte med denna beslutspunkt.

Sammantaget leder detta till slutsatsen att mycket behöver förändras vad gäller styrning och kontroll över verksamheten i syfte att få en bättra plattform för att sätta den politiska agendan och för att nämnden skall kunna ta det fulla ansvaret för verksamheten. Förutsättningarna finns alltså inte. Därmed kan jag inte heller sköta mitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Min slutsats blir därför att jag måste avgå från posten som vice ordförande i BUN.

Helena Hallgarn (Fp)

Kompletteringar till mötet i BUN på onsdag

Vi har nu via mail fått ny dagordning där delegationsordningen lagts tillbaka som en beslutspunkt. Dessutom har vi fått ett beslutsunderlag för punkten om strukturåtgärder.

fredag 12 juni 2009

BUN den 17 juni

På onsdag den 17 juni är det nästa möte med BUN i Strängnäs kl 19 i lokalen Magisterna i kommunhuset. Beslutspunkterna på agenden är följande:

* Ekonomisk rapport - inget underlag ännu, vi skall få ett extra utskick

* Åtgärder för at minska det prognostiserade underskottet - underlag skall redovisas vid sittande möte

* Lokalerna i Campusområdet - inget underlag ännu, vi skall få ett extra utskick

* Länna fritidsgård: Förslaget är att fritidsgården läggs ned från hösten 2009 och att vidare utreda alternativa lösningar för att kunna behålla viss fritidsgårdsverksamhet i Länna

* Strukturåtgärder inom grundskolan, med hänsyn tagen till landsbygdsskolorna - inget underlag ännu

* Skolskjutsregler: Förslaget innebär i korthet att skolskjuts endast beviljas för elever som valt sin basskola

* Kontaktpolitikerlistan


Min beslutspunkt om ändring av delegationsordning har dock tagits bort från agendan av förvaltningen. Detta trots att vi tydligt klargjort att punkten skulle vara med.

Innebörden av förslaget till ändring av delegationsordning är att nämnden skall informeras inför chefstillsättningar och –avsättningar samt att organisationsförändringar av större vikt eller av principiell betydelse skall tas i samråd med presidiet.

KF den 15 juni

På måndag den 15 juni är nästa möte med kommunfullmäktige i Folkets hus i Åkers styckebruk, se kallelsen.

På agendan finns då bl a
* strategisk plan 2010-2012, övergripande mål och ekonomiska ramar 2010 och
* fördjupad skollokalutredning

Vad gäller den fördjupade skollokalutredningen finns ett förslag om att anpassa Karinslundsskolans bottenvåning till förskoleverksamhet. Dessutom finns där förslaget att utreda hur BUN kan begränsa användningen av lokalerna i Campusområdet för att därigenom friställa ytor som kan användas till annan verksamhet. Det var detta beslutsförslag jag tog fram till mötet i BUN den 28 maj.