torsdag 28 maj 2009

Gårdagens möte i BUN

Den ekonomiska situationen ser inte alls bra ut i nämnden. De beslut om besparingar som fattats synes inte alls få effekt under året. Nämnden beslutade därför att lämna måndadsrapporten till KS/KF för hantering. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att återkomma i juni med förslag till åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet.

Vad gäller skollokalutredning beslutade vi i enlighet med ordförandeförslaget att anpassa Karinslunds bottenvåning till förskoleverksamhet. Ett stort ekonomiskt problem i nämnden är att Campuslokalerna är för stora och därmed alldeles för dyra för befintlig verksamhet (huvudsakligen gymnasieskolan). Nämnden beslutade därför i enlighet med mitt tilläggsförslag, se bilaga, att föreslå KS/KF att utarbeta ett förslag som redogör för hur vi kan frigöra så stor del som möjligt av Campuslokalerna från BUNs verksamhetsområde så dessa lokaler istället kan användas för annan verksamhet.

Dessutom är det viktigt att nämnden involveras mer i stora organisationsförändringar. Jag redovisade därför, såsom en informationspunkt ett förslag till förändring av delegationsordningen. Tanken är att det skall komma upp som en beslutspunkt vid nästa möte.

Inga kommentarer: