torsdag 28 maj 2009

Gårdagens möte i BUN

Den ekonomiska situationen ser inte alls bra ut i nämnden. De beslut om besparingar som fattats synes inte alls få effekt under året. Nämnden beslutade därför att lämna måndadsrapporten till KS/KF för hantering. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att återkomma i juni med förslag till åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet.

Vad gäller skollokalutredning beslutade vi i enlighet med ordförandeförslaget att anpassa Karinslunds bottenvåning till förskoleverksamhet. Ett stort ekonomiskt problem i nämnden är att Campuslokalerna är för stora och därmed alldeles för dyra för befintlig verksamhet (huvudsakligen gymnasieskolan). Nämnden beslutade därför i enlighet med mitt tilläggsförslag, se bilaga, att föreslå KS/KF att utarbeta ett förslag som redogör för hur vi kan frigöra så stor del som möjligt av Campuslokalerna från BUNs verksamhetsområde så dessa lokaler istället kan användas för annan verksamhet.

Dessutom är det viktigt att nämnden involveras mer i stora organisationsförändringar. Jag redovisade därför, såsom en informationspunkt ett förslag till förändring av delegationsordningen. Tanken är att det skall komma upp som en beslutspunkt vid nästa möte.

söndag 24 maj 2009

Kompletteringar till BUN-mötet 27 maj

Vi har nu fått en del kompletterande handlingar till mötet den 27 maj. En justering har också erhållits av den ekonomiska rapporten.

Det mest intressanta här är den fördjupade skollokalutredningen. Mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget har förvaltningen åter tagit fram förslag om att föra över mer verksamhet till Campus.

Vi i majoriteten har också begärt att i samband med den fördjupade ekonomiska redovisningen få en redovisning över ett antal nyckeltal från verksamheten. Vi har därför fått en redovisning över lärartäthet och personaltätheten på förskolan. Detta är i vart fall en början men det behöver vidareutvecklas i syfte att ge oss en bättre kompletterande bild över verksamheten.

Vi har en tid i presidiet klargjort att vi behöver se över behovet av förskoleplatser och således behovet av förskolelokaler. Vi har därför fått ett första underlag som skall redovisas som en informationspunkt vid kommande möte.

måndag 18 maj 2009

BUN 27 maj

BUN har sitt nästa möte den 27 maj kl 19 i rummet Magistern på kommunhuset. Kallelsen och de bilagor som skickats ut i förväg finns tillgängliga här.

Beslutsfrågor som då kommer att behandlas är bl a:
* Fördjupad ekonomisk rapport med redovisning av nyckeltal
* Fördjupad skollokalutredning
* Thomasgymnasiets organisation