tisdag 3 mars 2009

Mötet med BUN den 25 februari

Nedan redogörs för några av de punkter som avhandlades vid mötet med BUN onsdagen den 25 februari.

Årsrapporten för 2008 med kompletterad redovisning för respektive skolenhet. Nämnden beslutade om följande punkter:
- att godkänna årsrapporten för budgetåret 2008, med förtydligandet att underskottet beror till största delen på ökade kostnader för Campus samt långsam hantering av övertalig personal.
- att överlämna årsrapporten till KS/KF för beslut.
- att fristående grundskolors studieresultat särredovisas i framtida årsrapporter.
- att uppdra till förvaltningen att återkomma med rapport på åtgärdsplan för hur övertalighet framöver kan hanteras effektivare, för att snabbare uppnå positivt ekonomiskt resultat.

* Justering av tidplan för utredningen av resursfördelningssystemet (elevpengen mm). Information skall lämnas vid nämnden i maj för beslut i juni.

* Svar på revisorernas granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Vi från gick förvaltningens tjänsteutlåtande och lämnade ett egenformulerat svar, se svaret.

Inga kommentarer: