tisdag 3 mars 2009

Justering av budgeten krävs nu i BUN

Vid mötet med BUN den 25 april tillkom en extra beslutspunkt på agenden, nämligen "Justering av budget 2009 för barn- och utbildningsnämnden". Redan nu ser nämligen förvaltningen att hyrorna för lokalerna på Campusområdet blir högre än vad som budgeterats och dessutom aviseras skatteintäkterna bli avsevärt lägre än vad som beräknats när budgeten för 2009 antogs. På mötet beslutades därför om följande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. uppdra åt nämndens presidium att se över Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget för 2009
2. uppdra åt nämndens presidium att i sitt arbete prioritera översynen av resursfördelningssystemet inför budgetår 2010

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå KS/KF besluta att
1. strukturstöd till förskolorna baserat på öppettider ej betalas ut för verksamhetsåret 2009.

Strukturstödet till förskolorna stoppas alltså omedelbart och i övrigt är tanken att ytterligare förslag till minskningar av kostnader skall redovisas vid nästa BUN-möte.

2 kommentarer:

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Helena!

15:28 | måndag 9 mars 2009
Föräldranätverk oroliga för nedskärningar.
Strängnäs föräldranätverk är oroligt för ytterligare nedskärningar i Mariefred och Stallarholmen eftersom ytterligare 60 miljoner ska sparas. Nätverket oroar sig bland annat oroligt för att barngruppernas storlek ska öka och personaltätheten ska minska.

Skolinspektionen, som granskar kommunen efter elva anmälningar om brister i förskolan, vill ha svar från kommunen vad den gjort åt dem. Föräldrarna hävdar att kommunen inte gjort någon pedagogisk konsekvensutredning innan nedskärningarna i verksamheten gjordes förra året.

http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=2686857

Med vänlig hälsning Blåslampan!

Helena Hallgarn sa...

Hej!

Tyvärr kommer det att bli nedskärningar. Strukturstödet till förskolorna, som syftade till att kompensera för långa öppethållandetider, har vi redan dragit in. Däremot är vi ense med oppositionen om att i möjligaste mån fokusera på nedskärningar inom andra områden än i förskolan.

Konsekvensanalyserna har inte alltid varit de bästa i samband med besluten i BUN och vi arbetar nu aktivt md förvaltningen för att förbättra detta. Dessutom har vi beslutat om att införa barnkonsekvensanalyser. Det tar dock lite tid innan detta nya arbetssätt satt sig.

Vad gäller konsekvenserna av de nedskärningar vi nu måste göra snarast möjligt skall BUN:s preside bl a delta på ett skolledarmöte för att diskutera konsekvenserna av olika scenarion.