söndag 29 mars 2009

Beslut på BUN 25 mars ang budgetminskning

Det var nu fråga om en minskning av budgeten med 28 mkr i nämnden och därför beslutades bl a om följande:

* Elevpengen i förskolan reduceras med 2,3 % från 1 april 2009.
* Elevpengen i skolbarnomsorgen reduceras med 3% och elevpengen i grundskolorna med 4,1 % från 1 april 2009.
* Skolskjutsreglerna för grundskolorna ändras så att skolskjuts numer beiljas till basskolan.
* Karinslundsskolans fritidsgårdsverksamhet flyttas till den nya skolan i Strängnäs och det skall turedas förutsättningaran för att lägga ner Länna fritidsgård.
* Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till strukturförändringar för grundskolorna med hänsyn taget till landsbygdsskolorna.

söndag 22 mars 2009

BUN 25 mars

På onsdag kl 19 har BUN möte i lokalen Magistern i kommunhuset där bl a justering av budget 2009 skall beslutas.

Agendan för mötet samt underlagen för beslutspunkterna 4, 5, 6 och 7 och informationspunkten 9 finns tillgängliga här.

Vad gäller justeringen av budgeten uppgår det till ett mycket stort belopp och arbete pågår fortfarande med utarbetandet av förslaget varför det ännu inte finns något färdigt beslutsförslag.

KF den 30 mars

På KF den 30 mars kl 18.30 i Djäknehallen ingår bl a följande punkter på agendan:

* Årsrapport 2008, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

* Borgensförbindelse, överlåtelse av hyresavtal

* Chefspolicy

* Ett flertal olika motioner såsom a) oberoende värdering vid fastighetsförsäljningar, c) översyn av kommunchefens delegation, e) utredning av möjligheten till spårbunden trafik sk spårtaxi och f) ny friluftsscen på Visholmen.

* Tre olika medborgarförslag, bl a undersökning av möjligheterna att installera avfallskvarnar

* Förslag från kommunala pensionärsrådet om en boulehall i Mariefred

* Förslag från ommundelsrådet Åker om återköp av Solberga gård

tisdag 3 mars 2009

Justering av budgeten krävs nu i BUN

Vid mötet med BUN den 25 april tillkom en extra beslutspunkt på agenden, nämligen "Justering av budget 2009 för barn- och utbildningsnämnden". Redan nu ser nämligen förvaltningen att hyrorna för lokalerna på Campusområdet blir högre än vad som budgeterats och dessutom aviseras skatteintäkterna bli avsevärt lägre än vad som beräknats när budgeten för 2009 antogs. På mötet beslutades därför om följande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. uppdra åt nämndens presidium att se över Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget för 2009
2. uppdra åt nämndens presidium att i sitt arbete prioritera översynen av resursfördelningssystemet inför budgetår 2010

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå KS/KF besluta att
1. strukturstöd till förskolorna baserat på öppettider ej betalas ut för verksamhetsåret 2009.

Strukturstödet till förskolorna stoppas alltså omedelbart och i övrigt är tanken att ytterligare förslag till minskningar av kostnader skall redovisas vid nästa BUN-möte.

Extra KF den 9 mars

Den 9 mars kl 18.30 genomförs ett extra KF med allmänpolitisk debatt, se kallelsen.

Mötet med BUN den 25 februari

Nedan redogörs för några av de punkter som avhandlades vid mötet med BUN onsdagen den 25 februari.

Årsrapporten för 2008 med kompletterad redovisning för respektive skolenhet. Nämnden beslutade om följande punkter:
- att godkänna årsrapporten för budgetåret 2008, med förtydligandet att underskottet beror till största delen på ökade kostnader för Campus samt långsam hantering av övertalig personal.
- att överlämna årsrapporten till KS/KF för beslut.
- att fristående grundskolors studieresultat särredovisas i framtida årsrapporter.
- att uppdra till förvaltningen att återkomma med rapport på åtgärdsplan för hur övertalighet framöver kan hanteras effektivare, för att snabbare uppnå positivt ekonomiskt resultat.

* Justering av tidplan för utredningen av resursfördelningssystemet (elevpengen mm). Information skall lämnas vid nämnden i maj för beslut i juni.

* Svar på revisorernas granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Vi från gick förvaltningens tjänsteutlåtande och lämnade ett egenformulerat svar, se svaret.