fredag 9 januari 2009

Skollokaler och besparingar

Hur kommer det sig att vi hävdar att skollokalbeslutet inte är ett besparingsbeslut utan ett investeringsbeslut?

Oppositionen har ju tydligt deklarerat att skolan ekonomiskt dräneras pga för stora lokaler och att vi skulle spara 10 mkr per år på ett snabbt beslut i frågan. Det är dock mycket oklart hur detta skulle kunna gå till.

De som läst skollokalutredningen kan konstatera att varje skola som skall fortsätta användas i undervisningssyfte måste renoveras dvs vi måste investera i dessa lokaler. Varje alternativ som redovisas i utredningen redogör för det antal miljoner som behöver investeras för att upprusta skollokalerna. Alla alternativ innebär alltså större kostnader för skollokalerna jämfört med idag. Alltså är det fråga om ett investeringsbeslut – inte ett besparingsbeslut.

Sedan är det en annan sak att vi tydligt måste markera vilka skolor vi väljer att investera i på lång sikt. Vi måste alltså, baserat på elevunderlaget, ta ställning till var vi långsiktigt ser att vi kommer att kunna ha våra skolor. Vi har därför tydligt angivit att vi vill satsa på årskurs 7-9 i Paulinskas lokaler och F-6-verksamheten i Vasas lokaler. Där vill vi upprusta och investera så vi får en bra centrumenhet med grundskolor.

Konsekvensen blir att vi frigör ytor i Karinslundsskolan och att Långbergsskolan påverkas.

Genom frigörandet av Karinslundsskolan har vi i majoriteten också sett möjlighet att nyttja dessa lokaler som evakueringslokal för Vasaskolans elever i samband med upprustningen av Vasaskolan. Därmed slipper eleverna gå i en skola som är en byggarbetsplats under en lång period. Det borde bespara oss en del pengar samt onödigt lidande.

Vad gäller Karinslundsskolans lokaler på lång sikt ser vi möjligheten att till viss del utnyttja lokalen till förskolor då behover av antalet förskoleplatser ökar. Därutöver finns plats för ytterligare verksamhet i Karinslund, som är en skola i bra skick, och det naturliga vore då att kunna överföra befintlig verksamhet från Tosteröskolan. Därigenom behöver vi inte upprusta och investera i Tosteröskolans lokaler. Dessutom torde då finnas möjlighet att utöka antalet platser i verksamheten och därigenom förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Tosteröskolans verksamhet. Läget är inte heller så dåligt om man betänker att nybyggen sker till stor del i området ovanför Karinslundsskolan.

Vad gäller Långbergsskolan finns stora behov av upprustning av lokalerna samt en utbyggnad för att få anpassade lokaler. Det kan då vara effektivare att flytta över eleverna till den upprustade Vasaskolan och samtidigt se över upptagningsområdet för att möjliggöra för fler elever på Finningeskolan i syfte att fylla tomma platser där. Dessutom uppkommer då möjligheten att utnyttja Långbergsskolans gamla lokaler till förskoleverksamhet. I och med att detta inte tydligt utretts skall förvaltningen nu utreda detta vidare så vi slutligt kan besluta om hur vi skall hantera Långbergsskolans lokaler.

Inga kommentarer: