torsdag 15 januari 2009

På rätt kurs i Strängnäs

(Detta är ett debattinlägg i Strängnästidningen idag.)

Nu är vi äntligen på rätt kurs när det gäller skollokalerna i Strängnäs. Efter alla diskussioner om exploatering av Vasaskolans mark och oklarheter kring vad vi vill med de centrala skolorna i Strängnäs, har majoriteten lämnat en tydlig färdriktning;
vi satsar på en stark centrumenhet med bevarande och förstärkning av både Vasa- och Paulinska skolan. Då får vi en levande innerstad, en dynamisk idyll som bär de stolta bildningstraditionerna vidare. Med miljöer anpassade för barn med bland annat en grön, bilfri skolgård.

Det är glädjande att notera att oppositionen håller med om att satsa på Paulinska skolan för 7-9-verksamhet samt att behålla Vasaskolan. Där råder enighet. Vi är på gemensamt rätt kurs för skollokalerna i centrala Strängnäs! Därmed kan vi säkerställa att det blir ett långsiktigt hållbart beslut som bär in i framtiden.

När vi har gått igenom skollokalsutredningen och läst svaren på remissen har ett antal bevekelsegrunder varit styrande; närhet, samordning, kvalitet, hushållning med resurserna, skolornas renoveringsbehov samt att skapa nya platser inom förskolan.

Därför har vi kommit fram till att flytta ihop verksamheten i Karinslundsskolan med Paulinska skolan. Vasaskolan kan anpassas så att Långbergsskolans elever kan flytta dit. Långbergsskolan kan då prövas för förskoleverksamhet. Och under själva renoveringen av Vasaskolan vill majoriteten använda Karinslundsskolan som en evakueringsskola. Det gör det möjligt att slippa bedriva verksamhet på en byggarbetsplats. Det blir då säkrare för barnen. Vi har också kommit fram till, om det är möjligt, att på sikt flytta in Tosteröskolans verksamheter till Karinslundsskolan samt pröva skolan för förskoleverksamhet.Det har framförts kritik mot att den nya centrumenheten blir för stor. Men ingen av de båda enheterna får sannolikt över 500 elever och det är inte särskilt stort. Den yttre miljön kommer att anpassas till barnen och till den verksamhet som där ska bedrivas. Den gemensamma enheten kommer därför inte att upplevas som stor.

Det är viktigt att komma ihåg att allt som vi föreslår inte ska inte hända samtidigt. Det tillsammans med ordentliga konsekvensanalyser, särskilt barnkonsekvensanalyser, gör att vi under hand kan stämma av hur det går. Och vi kan vara lyhörda för förändringar i omvärlden, till exempel signaler från regering och riksdag som rör skolans värld, vad konsekvensanalyserna visar samt ett eventuellt förbättrat konjunkturläge. Det senare skulle kunna innebära att Strängnäs kommun återigen kommer att exploatera nya områden och då kommer också nya skolor att behövas. Vi försöker nu ta ett radikalt nytt helhetsgrepp på detta vilket är en utmaning, men också en nödvändighet.

Lotta Grönblad, s ordförande barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs
Helena Hallgarn, fp vice ordförande barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs
Charlotta Lange, c ledamot barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs

Inga kommentarer: