onsdag 7 januari 2009

BUN idag: Inriktningsbeslut kring skollokalerna

Det bör först betonas att detta inte är ett beslut om ekonomiska besparingar. När man läser tidningar och hör tyckanden lite överallt får man lätt den uppfattningen, men skollokalutredningen handlar inte om besparingar. Det är istället ett investeringsbeslut. Det är ett beslut om framtidssatsningar angående vilka skollokaler vi ser som långsiktigt hållbara för att investera i så vi får väl utrustade och konkurrenskraftiga kommunala skolor.

Vi har valt att inte följa något av de alternativ förvaltningen redovisat i utredningen utan istället utarbeta ett nytt förslag. Förslaget innebär i huvudsak följande:

* Årskurserna i 7-9 skall samordnas och samlokaliseras i Paulinskas lokaler
* Vi skall renovera och långsiktigt satsa på Vasaskolan som centrumskola för årskurserna F-6
* Dessutom skall lokalerna för gamla Paulinska och Vasa sammanbindas och samordnas i den mån det är möjligt så det kan ses som en gemensam centrumenhet även om det fortfarande blir två separata skollokaler
* Detta blir alltså den nya Centrumenheten!

Detta innebär att vi får lediga lokaler i Karinslund som delvis kan användas för föreskoleverksamhet. Därutöver kan vi inledningsvis nyttja lokalerna för evakuering av Vasaskolan när den skall renoveras. Därefter måste vi nyttja dessa lokaler på bästa möjliga sätt då dessa skollokaler är i så pass bra skick. Liggande förslag är att flytta över Tosteröskolans verksamhet dit. Därmed skulle den verksamheten också kunna ges möjlighet att utökas något så att blir tvåparallellig och därmed mer konkurrenskraftig.

Därutöver föreslår vi att Långbergsskolans verksamhet inkorporeras i den nya centrumenheten. Detta måste dock undersökas så avvägarningar kan göras mellan kostnader och konsekvenser för att rusta upp nuvarande skolan ställs mot att bygga ut gamla Vasaskolans lokaler till att även inrymma dessa elever. Dessutom skall undersökas i vilken mån Långbergsskolans lokaler kan nyttjas för förskoleverksamhet

Bifogat finns den presentation som redovisades på nämndmötet ikväll samt den illustration som gjorts över den nya centrumskolan.

Grundprincer för beslutet

Det är viktigt att notera att vi vid utarbetandet av detta nya förslag noga studerat föreliggande skollokalutredning och de synpunkter som inkommit vid remissförförandet och mot bakgrund därav byggt vårt resonemang på följande fyra principer:
* Närhetsprincipen
* Samordningsfördelar
* Kvalitet, resultat samt konkurrenskraftiga skolor
* Värnandet av våra verksamhetsresurser, ekonomiska såväl som mänskliga

Neden redogörs kortfattat för dessa principer.

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen är viktig och viktigare ju yngre barnen är. Av den anledningen skall vi både ha centralt belägna och landsortsbelägna F-6-skolor. För årskurserna 7-9 kan eleverna dock förflytta sig något mer men den bör ändå finnas någorlunda centralt i Strängnäs. Det påpekas av ett flertal remissinstanser att årskurs 7-9 bör finnas centralt och att verksamheten lämpar sig mindre väl för Campusområdet. Flera remissinstanser avråder helt från att flytta ut årskurs 7-9 till Campusområdet.

Samordningsfördelar

Det är viktigt att vi noga värnar våra resurser och väl samordnar vår verksamhet. Vad gäller årskurserna 7-9 finns en hel del samordningsfördelar i att bilda en större skolenhet. Flera remissinstanser ser det som naturligt att samordna verksamheterna i Paulinska och Karinslund så vi därigenom får en samordnad 7-9-skola i centrala Strängnäs. De fackliga organisationerna har särskilt påpekat vikten av att organisationen är så stor att heltidstjänster möjliggörs, så där finns underlag för ett flertal facklärartjänster. Därigenom kan vi få en konkurrenskraftig komunal senareskola.

Kvalitet, resultat samt konkurrenskraftiga skolor

Det är viktigt att satsningar görs på våra kommunala skolor så de är attraktiva och levererar hög kvalitet. Ett led i denna satsning är att säkerställa att de finns tillgängliga centralt i vårt centrum. Dessutom är det viktigt att de är upprustad eoch har bra omgivningar för utevistelse. Sedan kan en lite större enhet leda till sådana samordningsfördelar som säkerställer att resurserna kan användas mer effektivt.

Värnandet av våra erksamhetsresurser, ekonomiska såväl som mänskliga

En viktig utgångspunkt har varit att vi måste värna om våra befintliga resurser.
Vad gäller befintliga lokaler har vi bl a Paulinska som stått i centrum för denna utredning. Det framgår mycket tydligt av remissinstanserna att dessa lokaler lämpar sig mindre väl för de mindre barnen. Det är en delvis kulturskyddad fastighet som därför bör bevaras. Den är bäst lämpad för senareskolans elever. Därför vill vi också använda lokalerna för detta. Vid en genomläsning av lokalutredningen blir detta också tydligt. Det kostar 49 mkr att bygga om den till F-5-verksamheto ch 101 mkr att bygga om den till F-9-verksamhet medan en upprustning av skolan till att fortsätta med 6-9-verksamhet kostar 22 mkr. Det framstår då som ogenomtänkt och kostnadsdrivande att bygga om skolan till andra åldersgrupper istället för att nyttja den till de åldersgrupper den bäst passar till.

Vad gäller Tosteröskolan har betonats av ett flertal instanser att det är en mycket väl fungerande verksamhet. Särskolans verksamhet för de lägre klasserna är också väl integrerat i den verksamheten. Den bör således inte splittras på något sätt, vilket inte heller är tanken. För att mer effektivt nyttja våra lokaler ser vi dock möjligheten att flytta hela denna verksamhet till Karinslund.

Oppositionen

Oppositionen klargjorde att de inte lade fram något eget förslag med en lam hänvisning till att de inte fått vårt förslag och att det därför är alldeles för tidigt(?). I stället talade de om vikten av att behålla alla skolor eftersom alla skolor har så bra verksamhet Med hänsyn taget till att de tycker att vi dragit ärendet i långbänk och de tidigare haft diverse beslutsförslag framme kan det under mötet lämnade uttalandet anses något märkligt. Dessutom har de flera gånger hävdat att överkapaciteten idag kostar 10 mkr per år. Något underlag som visar detta finns dock inte. Inte heller har de klargjort hur de kan lägga ett besparningsförslag baserat på skollokalutredningen som spar 10 mkr per år.

7 kommentarer:

Peter B sa...

Jag tror att det här blir ett lyft för Strängnäs skolor! Bra jobbat!

Dag Bremberg sa...

En bra presentation. Intressanta tankar, och till stor del kloka sådana.
Detta hade kunnat vara underlag för en bra diskussion.
(Även om jag tycker att barnkonsekvensanalyser saknas map alla omflyttningar och minskad trygghet på en stor skola.)

Jag förstår inte varför detta skulle hemlighållas.

Jag förstår inte heller att du skriver att du är förvånad över att oppositionen inte lade fram ett eget förslagspaket.

Det fanns de inom oppositionen som ville lägga fram ett motförslag direkt, när det stod klart att majoriteten inte verkade vilja ha samarbete.
Men de flesta ansåg att vi bör agera ansvarsfullt och konstruktivt även om vi är i oppositionsställning.
Sen bör du förstå att vi i de sex oppostionspartierna inte är en pakt. Vi är självständiga och består av folkvalda ansvarskännande individer.
Så kanske det inte fungerar i den nuvarande majoritetspakten. Vad vet jag.
Men det som skett är att majoritetsagerandet lyckats få oss, från m till v att föra att inleda mycket konstruktiva och öppna diskussioner. Den sortens diskussioner som den här kommunen skulle behöva mer av.

Helena Hallgarn sa...

Den parlamentariska beslutsgången är bara påbörjad. Vi har försökt ta fram ett underlag till tydlig viljeinriktning som hela majoriteten står bakom, men eftersom det är ett helt nytt förslag, som inte fanns med i utredningen, kommer förvaltningen att nu titta närmare på detta och ta fram konsekvensanalyser. Det finns ett antal delar vi behöver titta närmare på. Det är således möjligt att nu ta en diskussion kring detta och komma överens om bästa möjliga lösning för skolorna i Strängnäs. Jag ser fram emot en konstruktiv diskussion!

MariavB sa...

Hej Helena !
Då är mitt förslag, gör en "starkt" högstadieskola på Paulinska genom att föra även Karinslunds elever dit, och låt de väl fungerande verksamheterna Vasa, Långberget och Tosterö få vara kvar med försiktig upprustning. Karinslundsskolan är av sådan karaktär att den kan exponeras för externa intressenter av många olika slag.
MariavB

Helena Hallgarn sa...

Hej Maria!
Tack för ditt inlägg. Då är vi överens om att använda Paulinskas lokaler till centrala Strängnäs enda kommunala 7-9-verksamhet samt att Vasaskolan skall bevaras. I övrigt får vi diskutera hur vi med hänsyn taget till samordningsvinster, närhet och kvalitet kan säkerställa att vi har rätt lokaler även för tidigareskolans elever i centrala Strängnäs. Dessutom bör vi få in förskolans lokalbehov i denna diskussion då behovet av förskolelokaler synes vara väldigt stort den närmaste tiden. Risken är annars att det blir ett stort problem. Förvaltningen skall återkomma om detta. Vi återkommer till dig för ett möte där vi kan diskutera detta vidare.

Catharina St Cyr sa...

Hej Helena!
Här kommer förslag till nytt arbetsnamn för den nya skolan, Sörgärdsskolan! Kvarteret heter så och namnet känns mer attraktivt och idylliskt än det nuvarande arbetsnamnet.

Hälsningar
Catharina St Cyr

Helena Hallgarn sa...

Hej Catharina!

Tack, det låter oerhört mycket bättre än arbetsnamnet "Centrumenheten". Vi kanske borde utlysa en namntävling?