tisdag 27 januari 2009

Skollokalfrågan i KF den 26 jan

Gårdagens KF resulterade i en återremiss av hela skollokalfrågan. Detta trots att vi i majoriteten var helt överens med oppositionen om följande:

  • att föra samman årskurserna (6)7-9 från Karinslund och Paulinska i Paulinskas lokaler,

  • att vi ska behålla Vasaskolan och därför investera i att förbättra den samt

  • att iordningställa den skolgård som skall binda samman Vasaskolan och Paulinska till en centrumheten.
Dessa tre punkter hade sammanställts som en separat punkt för att vi skulle kunna ta beslutet på detta KF i samförstånd. Oppositionens debattinlägg kan tolkas så att de hade denna vilja. Dessutom har samtal och diskussioner förts i förväg med oppositionsledaren för att tydliggöra att vi var överens om detta. Det är inte heller bara vi som uppfattat att vi var överens om detta. Det har även ledarredaktionen för Strängnäskuriren som samtalat med oppositionsledaren.

Detta försvårar möjligheten att samorda årskurs 6-9 i Paulinska till hösten och bidrar till osäkerheten för de elever som skall börja årskurs 6 i höst.

Tanken var att vi sedan skulle kunna fokusera på att utreda och utveckla de delar som vi inte haft tillräckligt underlag för och som vi inte var överens om. Istället vände oppositionen tvärt vid sittande möte och frångick nu helt överenskommelsen och synes nu vilja dra de delar vi var överens om i långbänk. Tyvärr kunde jag inte själv delta på detta KF pga konferens med arbetet. Vi får återkomma med information om detta.

torsdag 22 januari 2009

BUN 28 jan

Nästa möte med barn- och utbildningsnämnen är på onsdag den 28 jan kl 19 i lokalen Magistern i kommunhuset i Strängnäs, se kallelsen inkl alla bilagor. Beslutspunkterna är följande:
  • Upprättande av barnchecklista, medborgarförslag
  • Delegationsordning
  • Kontaktpolitikerlistan
Därutöver finns ett flertal intressanta informationspunkter.

måndag 19 januari 2009

KF den 26 jan

Här är kallelsen till kommande KF den 26 januari kl 19.30. Observera tidsförskjutningen då det är fullmäktigepredikan först.

En viktig punkt på agendan är skollokalutredningen.

fredag 16 januari 2009

Skolkommunen Strängnäs

Det är glädjande att notera att Europaskolan nu blivit utvald till att starta en av de tio utvalda spetsutbildningarna i Sverige. Detta är ett led i folkpartiets och alliansregeringens utbildningssatsning som innebär att vi bättre skall stödja och uppmuntra även de duktiga eleverna. Läs mer om detta på skolverkets hemsida.

Grattis Europaskolan!

torsdag 15 januari 2009

På rätt kurs i Strängnäs

(Detta är ett debattinlägg i Strängnästidningen idag.)

Nu är vi äntligen på rätt kurs när det gäller skollokalerna i Strängnäs. Efter alla diskussioner om exploatering av Vasaskolans mark och oklarheter kring vad vi vill med de centrala skolorna i Strängnäs, har majoriteten lämnat en tydlig färdriktning;
vi satsar på en stark centrumenhet med bevarande och förstärkning av både Vasa- och Paulinska skolan. Då får vi en levande innerstad, en dynamisk idyll som bär de stolta bildningstraditionerna vidare. Med miljöer anpassade för barn med bland annat en grön, bilfri skolgård.

Det är glädjande att notera att oppositionen håller med om att satsa på Paulinska skolan för 7-9-verksamhet samt att behålla Vasaskolan. Där råder enighet. Vi är på gemensamt rätt kurs för skollokalerna i centrala Strängnäs! Därmed kan vi säkerställa att det blir ett långsiktigt hållbart beslut som bär in i framtiden.

När vi har gått igenom skollokalsutredningen och läst svaren på remissen har ett antal bevekelsegrunder varit styrande; närhet, samordning, kvalitet, hushållning med resurserna, skolornas renoveringsbehov samt att skapa nya platser inom förskolan.

Därför har vi kommit fram till att flytta ihop verksamheten i Karinslundsskolan med Paulinska skolan. Vasaskolan kan anpassas så att Långbergsskolans elever kan flytta dit. Långbergsskolan kan då prövas för förskoleverksamhet. Och under själva renoveringen av Vasaskolan vill majoriteten använda Karinslundsskolan som en evakueringsskola. Det gör det möjligt att slippa bedriva verksamhet på en byggarbetsplats. Det blir då säkrare för barnen. Vi har också kommit fram till, om det är möjligt, att på sikt flytta in Tosteröskolans verksamheter till Karinslundsskolan samt pröva skolan för förskoleverksamhet.Det har framförts kritik mot att den nya centrumenheten blir för stor. Men ingen av de båda enheterna får sannolikt över 500 elever och det är inte särskilt stort. Den yttre miljön kommer att anpassas till barnen och till den verksamhet som där ska bedrivas. Den gemensamma enheten kommer därför inte att upplevas som stor.

Det är viktigt att komma ihåg att allt som vi föreslår inte ska inte hända samtidigt. Det tillsammans med ordentliga konsekvensanalyser, särskilt barnkonsekvensanalyser, gör att vi under hand kan stämma av hur det går. Och vi kan vara lyhörda för förändringar i omvärlden, till exempel signaler från regering och riksdag som rör skolans värld, vad konsekvensanalyserna visar samt ett eventuellt förbättrat konjunkturläge. Det senare skulle kunna innebära att Strängnäs kommun återigen kommer att exploatera nya områden och då kommer också nya skolor att behövas. Vi försöker nu ta ett radikalt nytt helhetsgrepp på detta vilket är en utmaning, men också en nödvändighet.

Lotta Grönblad, s ordförande barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs
Helena Hallgarn, fp vice ordförande barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs
Charlotta Lange, c ledamot barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs

söndag 11 januari 2009

Fortsatta diskussioner om skollokalerna

Vi kan glädjande nog se att vi lett oppositionen in på rätt spår; nämligen
- att bevara Vasaskolan som central tidigareskola,
- låta åk 6 stanna kvar på respektive F-5-skola samt
- flytta all 7-9-verksamhet i centrala Strängnäs till Paulinska.

Vad gäller Långbergsskolan så är den idag anpassad för ca 140 elever men har i realiteten ca 190. Det går alltså inte att utan problem bara driva verksamheten vidare oförändrat.

Det bör betonas att vi nu är inne på ett helt nytt spår jämfört med det som diskuterats tidigare, och som tidigare försökts forceras igenom. Anklagelserna om långbänk tycks nu delvis fallit bort. En noggrann genomgång av utredningen och en bra remissomgång kanske inte var så dumt trots allt.

Oppositionen verkar inte längre lika angelägna om att lägga ner en central skola samt en landsbygdsskola, vilket var förutsättningen i det budgetförslag som oppositionen lade.

Dessutom blandar oppositionen in en förändring av elevpengsystemet i denna diskussion, nämligen att skolorna hyr så stora ytor de anser sig behöva. Det tycker jag är vettigt att utreda men det är en fråga för revideringen av elevpengssystemet. Det är inte helt lätt att hantera i praktiken. Jag trodde inte att oppositionen var så positiv till mer utredande men alla kan ju ändra sig!

fredag 9 januari 2009

Skollokaler och besparingar

Hur kommer det sig att vi hävdar att skollokalbeslutet inte är ett besparingsbeslut utan ett investeringsbeslut?

Oppositionen har ju tydligt deklarerat att skolan ekonomiskt dräneras pga för stora lokaler och att vi skulle spara 10 mkr per år på ett snabbt beslut i frågan. Det är dock mycket oklart hur detta skulle kunna gå till.

De som läst skollokalutredningen kan konstatera att varje skola som skall fortsätta användas i undervisningssyfte måste renoveras dvs vi måste investera i dessa lokaler. Varje alternativ som redovisas i utredningen redogör för det antal miljoner som behöver investeras för att upprusta skollokalerna. Alla alternativ innebär alltså större kostnader för skollokalerna jämfört med idag. Alltså är det fråga om ett investeringsbeslut – inte ett besparingsbeslut.

Sedan är det en annan sak att vi tydligt måste markera vilka skolor vi väljer att investera i på lång sikt. Vi måste alltså, baserat på elevunderlaget, ta ställning till var vi långsiktigt ser att vi kommer att kunna ha våra skolor. Vi har därför tydligt angivit att vi vill satsa på årskurs 7-9 i Paulinskas lokaler och F-6-verksamheten i Vasas lokaler. Där vill vi upprusta och investera så vi får en bra centrumenhet med grundskolor.

Konsekvensen blir att vi frigör ytor i Karinslundsskolan och att Långbergsskolan påverkas.

Genom frigörandet av Karinslundsskolan har vi i majoriteten också sett möjlighet att nyttja dessa lokaler som evakueringslokal för Vasaskolans elever i samband med upprustningen av Vasaskolan. Därmed slipper eleverna gå i en skola som är en byggarbetsplats under en lång period. Det borde bespara oss en del pengar samt onödigt lidande.

Vad gäller Karinslundsskolans lokaler på lång sikt ser vi möjligheten att till viss del utnyttja lokalen till förskolor då behover av antalet förskoleplatser ökar. Därutöver finns plats för ytterligare verksamhet i Karinslund, som är en skola i bra skick, och det naturliga vore då att kunna överföra befintlig verksamhet från Tosteröskolan. Därigenom behöver vi inte upprusta och investera i Tosteröskolans lokaler. Dessutom torde då finnas möjlighet att utöka antalet platser i verksamheten och därigenom förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Tosteröskolans verksamhet. Läget är inte heller så dåligt om man betänker att nybyggen sker till stor del i området ovanför Karinslundsskolan.

Vad gäller Långbergsskolan finns stora behov av upprustning av lokalerna samt en utbyggnad för att få anpassade lokaler. Det kan då vara effektivare att flytta över eleverna till den upprustade Vasaskolan och samtidigt se över upptagningsområdet för att möjliggöra för fler elever på Finningeskolan i syfte att fylla tomma platser där. Dessutom uppkommer då möjligheten att utnyttja Långbergsskolans gamla lokaler till förskoleverksamhet. I och med att detta inte tydligt utretts skall förvaltningen nu utreda detta vidare så vi slutligt kan besluta om hur vi skall hantera Långbergsskolans lokaler.

onsdag 7 januari 2009

BUN idag: Inriktningsbeslut kring skollokalerna

Det bör först betonas att detta inte är ett beslut om ekonomiska besparingar. När man läser tidningar och hör tyckanden lite överallt får man lätt den uppfattningen, men skollokalutredningen handlar inte om besparingar. Det är istället ett investeringsbeslut. Det är ett beslut om framtidssatsningar angående vilka skollokaler vi ser som långsiktigt hållbara för att investera i så vi får väl utrustade och konkurrenskraftiga kommunala skolor.

Vi har valt att inte följa något av de alternativ förvaltningen redovisat i utredningen utan istället utarbeta ett nytt förslag. Förslaget innebär i huvudsak följande:

* Årskurserna i 7-9 skall samordnas och samlokaliseras i Paulinskas lokaler
* Vi skall renovera och långsiktigt satsa på Vasaskolan som centrumskola för årskurserna F-6
* Dessutom skall lokalerna för gamla Paulinska och Vasa sammanbindas och samordnas i den mån det är möjligt så det kan ses som en gemensam centrumenhet även om det fortfarande blir två separata skollokaler
* Detta blir alltså den nya Centrumenheten!

Detta innebär att vi får lediga lokaler i Karinslund som delvis kan användas för föreskoleverksamhet. Därutöver kan vi inledningsvis nyttja lokalerna för evakuering av Vasaskolan när den skall renoveras. Därefter måste vi nyttja dessa lokaler på bästa möjliga sätt då dessa skollokaler är i så pass bra skick. Liggande förslag är att flytta över Tosteröskolans verksamhet dit. Därmed skulle den verksamheten också kunna ges möjlighet att utökas något så att blir tvåparallellig och därmed mer konkurrenskraftig.

Därutöver föreslår vi att Långbergsskolans verksamhet inkorporeras i den nya centrumenheten. Detta måste dock undersökas så avvägarningar kan göras mellan kostnader och konsekvenser för att rusta upp nuvarande skolan ställs mot att bygga ut gamla Vasaskolans lokaler till att även inrymma dessa elever. Dessutom skall undersökas i vilken mån Långbergsskolans lokaler kan nyttjas för förskoleverksamhet

Bifogat finns den presentation som redovisades på nämndmötet ikväll samt den illustration som gjorts över den nya centrumskolan.

Grundprincer för beslutet

Det är viktigt att notera att vi vid utarbetandet av detta nya förslag noga studerat föreliggande skollokalutredning och de synpunkter som inkommit vid remissförförandet och mot bakgrund därav byggt vårt resonemang på följande fyra principer:
* Närhetsprincipen
* Samordningsfördelar
* Kvalitet, resultat samt konkurrenskraftiga skolor
* Värnandet av våra verksamhetsresurser, ekonomiska såväl som mänskliga

Neden redogörs kortfattat för dessa principer.

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen är viktig och viktigare ju yngre barnen är. Av den anledningen skall vi både ha centralt belägna och landsortsbelägna F-6-skolor. För årskurserna 7-9 kan eleverna dock förflytta sig något mer men den bör ändå finnas någorlunda centralt i Strängnäs. Det påpekas av ett flertal remissinstanser att årskurs 7-9 bör finnas centralt och att verksamheten lämpar sig mindre väl för Campusområdet. Flera remissinstanser avråder helt från att flytta ut årskurs 7-9 till Campusområdet.

Samordningsfördelar

Det är viktigt att vi noga värnar våra resurser och väl samordnar vår verksamhet. Vad gäller årskurserna 7-9 finns en hel del samordningsfördelar i att bilda en större skolenhet. Flera remissinstanser ser det som naturligt att samordna verksamheterna i Paulinska och Karinslund så vi därigenom får en samordnad 7-9-skola i centrala Strängnäs. De fackliga organisationerna har särskilt påpekat vikten av att organisationen är så stor att heltidstjänster möjliggörs, så där finns underlag för ett flertal facklärartjänster. Därigenom kan vi få en konkurrenskraftig komunal senareskola.

Kvalitet, resultat samt konkurrenskraftiga skolor

Det är viktigt att satsningar görs på våra kommunala skolor så de är attraktiva och levererar hög kvalitet. Ett led i denna satsning är att säkerställa att de finns tillgängliga centralt i vårt centrum. Dessutom är det viktigt att de är upprustad eoch har bra omgivningar för utevistelse. Sedan kan en lite större enhet leda till sådana samordningsfördelar som säkerställer att resurserna kan användas mer effektivt.

Värnandet av våra erksamhetsresurser, ekonomiska såväl som mänskliga

En viktig utgångspunkt har varit att vi måste värna om våra befintliga resurser.
Vad gäller befintliga lokaler har vi bl a Paulinska som stått i centrum för denna utredning. Det framgår mycket tydligt av remissinstanserna att dessa lokaler lämpar sig mindre väl för de mindre barnen. Det är en delvis kulturskyddad fastighet som därför bör bevaras. Den är bäst lämpad för senareskolans elever. Därför vill vi också använda lokalerna för detta. Vid en genomläsning av lokalutredningen blir detta också tydligt. Det kostar 49 mkr att bygga om den till F-5-verksamheto ch 101 mkr att bygga om den till F-9-verksamhet medan en upprustning av skolan till att fortsätta med 6-9-verksamhet kostar 22 mkr. Det framstår då som ogenomtänkt och kostnadsdrivande att bygga om skolan till andra åldersgrupper istället för att nyttja den till de åldersgrupper den bäst passar till.

Vad gäller Tosteröskolan har betonats av ett flertal instanser att det är en mycket väl fungerande verksamhet. Särskolans verksamhet för de lägre klasserna är också väl integrerat i den verksamheten. Den bör således inte splittras på något sätt, vilket inte heller är tanken. För att mer effektivt nyttja våra lokaler ser vi dock möjligheten att flytta hela denna verksamhet till Karinslund.

Oppositionen

Oppositionen klargjorde att de inte lade fram något eget förslag med en lam hänvisning till att de inte fått vårt förslag och att det därför är alldeles för tidigt(?). I stället talade de om vikten av att behålla alla skolor eftersom alla skolor har så bra verksamhet Med hänsyn taget till att de tycker att vi dragit ärendet i långbänk och de tidigare haft diverse beslutsförslag framme kan det under mötet lämnade uttalandet anses något märkligt. Dessutom har de flera gånger hävdat att överkapaciteten idag kostar 10 mkr per år. Något underlag som visar detta finns dock inte. Inte heller har de klargjort hur de kan lägga ett besparningsförslag baserat på skollokalutredningen som spar 10 mkr per år.