tisdag 27 oktober 2009

Beslut på KF igår ang delegationsordningen

Inför gårdagens KF hade Strängnästidningens ledarblogg kommenterat delegationsordningen som en maktfråga. Trots att kommunstyrelsen enigt beslutat avslå ändringen var det glädjande att hela kommunfullmäktige igår syntes vara rörande överens om följande yrkande som jag lade fram:

Att ärendet återremitteras till KS med översyn av delegationsordningen för samtliga nämnder.

Ändringen bör nämligen inte gälla enbart för BUN utan givetvis vara densamma för samtliga nämnder. Nu är det viktigt att det blir en ordentlig genomgång av delegationsordningen. Det påpekades igår att juridiskt sett blir det problematiskt med ändringar av delegationsordningen som påverkar personalhanteringen pga att förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen inte hänger ihop. Det är något som också måste ses över!

torsdag 22 oktober 2009

Delegationsordningen - avhandlas på KF på måndag

En punkt på KF:s agenda på måndag är delegationsordningen. I BUN i juni beslutades, i enlighet med det beslutsförslag jag upprättade, att föreslå KF att ändra delegationsordningen för nämnden så att nämndens presidie (ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande) måste informeras inför av- och tillsättningar av rektorer samt att stora organisationsförändringar inom nämndens ansvarsområde skall ske i samråd med BUNs presidie. Det var en mycket begränsad förändring av delegationsordningen som jag föreslog och därför utgick jag ifrån att den skulle gå igenom. Inför måndagens möte i KF framgår dock av underlagen att KS (kommunstyrelsen) föreslår att någon ändring ej skall göras av delegationsordningen, dvs alla stora personalförändringar och stora organisationsförändringar skall kunna genomföras av tjänstemännen utan att nämnden ens informeras. Detta är inte acceptabelt. Politikerna är valda företrädare som ansvarar inför medborgarna och som därmed måste kunna ta sitt ansvar för verksamheten. Jag kommer därför att vidhålla mitt yrkande i KF nu på måndag.

måndag 19 oktober 2009

KF-mötet den 26 oktober

Nästa måndag den 26 oktober kl 18.30 är det nästa möte med KF i Strängnäs. Kallelse och agenda finner du här.

En punkt som särskilt intresserar mig är punkt 16 angående delegationsordningen. Där finns mitt beslutsförslag till att ändra delegationsordningen som nu föreslås avslås. Jag kommer att kommentera den punkten särskilt lite längre fram.

torsdag 24 september 2009

Allmän info om förändringar på denna sida

I och med att jag inte längre sitter med i BUN kommer jag framgent endast att redogöra för mötena i kommunfullmäktige (KF). Min avsikt är dock att inte bara informera om agendan utan även redogöra för en del av punkterna, både i förväg och efteråt.

KF den 28 sep

På måndag kl 17 är det nästa kommunfullmäktige med följande agenda.

tisdag 25 augusti 2009

BUN den 26 aug

Vid nämndens möte imorgon kl 19 finns på agendan följande beslutspunkter:
* Den ekonomiska rapporten, vilken ännu inte har distribuerats,
* Fem ansökningar från gymnasiefriskolor,
* Motion angående klassfmorfar/-mormor i grundskolorna samt
* Medborgarförslag angående kvalitetscertifierad skolmat.

Här finner du hela agendan.

Det har dock visat sig att beslutet om ändrade skolskjutsregler slagit väldigt hårt mot ett stort antal familjer, särskilt i beaktande av att vi är en friskolevänligt sinnad kommun som värnar om mångfalden inom skolan. I de fall när familjer upplevt problem på sin basskola har de oftast valt att gå till en annan skola men problemen har vanligtvis inte den karaktären att de, i enlighet med skolskjutsreglementet, leder till att rektorn beslutar om att de ändock skall behålla sin skolskjuts. Därför bör beslutet rivas upp. Inför morgondagens möte med nämnden har jag skrivit ett beslutsförslag om att nämnden skall få ta fram andra andra förslag för att hantera besparingen.

P S Detta är mitt sista möte med nämnden. KF beslutar den 31 augusti om mitt utträde ur nämnden.

fredag 19 juni 2009

Tydliggörande av tjänstemännens agerande

I dagens Strängnästidning redogör ledarskribenten Alex Voronov för turerna kring försöken att förhindra beslutspunkten om delegationsordningen, se länken nedan.

http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.404472

tisdag 16 juni 2009

Jag avgår från BUN

Nu lämnar jag uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs. Det är bara att konstatera att förutsättningarna för att utföra uppdraget inte finns och därför tar jag mitt ansvar och avgår.

Nämnden är ansvarig för den interna kontrollen av verksamheten och ansvarar därför för fördelning av ansvar och befogenheter. Förutsättningarna för detta finns dock inte idag. Enklast vore att göra om nämnden till ett utskott och lägga ansvaret där befogenheterna finns redan idag, dvs i KS.

Grundproblemet är den organisation och kultur som finns på kommunhuset och som synes ha etablerats i samband med den omorganisation som gjordes för några år sedan av förvaltningen till en enda sammanhållen förvaltningsorganisation med en stark kommunchef och, som tanken var från början, ett enda starkt kommunalråd. Alltför mycket synes då ha delegerats till tjänstemän utan tillräcklig styrning och kontroll.

Tydligt exempel på detta är Campusprojektet som fått oerhörda ekonomiska konsekvenser och som även fått anmärkningsvärt skarp kritik från revisorerna. Eventuellt är också det nya äldreboendet i gamla Thomasgymnasiets byggnad ett sådant exempel.

För drygt ett år sedan tillträdde jag posten som vice ordförande i BUN från att enbart ha varit ersättare i nämnden en kortare tid. Jag hade alltså ingen politisk erfarenhet. Snabbt upptäckte jag dock att det enkla tillvägagångssättet var att följa tjänstemännens förslag och lära sig argumentera utifrån detta. Då kan arbetet flyta på lätt utan att bli för tidsödande. Om man däremot vill tränga djupare in i verksamheten och försöka bilda sig en egen uppfattning blir det genast mycket mer problematiskt. Sammantaget anser jag att följande tre huvudsakliga problem föreligger:

1) Ovilja och motstånd mot alltför mycket transparens i verksamheten då tjänstemännen inte vill medverka till en tydlig redovisning av ekonomi m m. Politikerna ges därmed inte möjlighet att noggrannare analysera siffrorna för att bilda sig en uppfattning i vilka delar problemen finns och var sparmöjligheterna kan finnas.
2) Begränsade beslutsunderlag från tjänstemännen med mycket begränsade konsekvensanalyser och helst endast ett enda beslutsförslag som politikerna bara förväntas anta. När vi då inte har en alltför tydlig bild av de olika verksamhetsdelarna pg bristande transperans, se punkt 1, blir det svårt att frångå tjänstemannaförslaget.
3) Om politiker driver egna förslag som ogillas av tjänstemännen förhinderas eller förträngs gärna detta på olika sätt.

Nedan skall jag förtydliga detta.

1. Den ekonomiska redovisningen har varit mycket översiktlig då det i princip endast handlat om att redogöra för totala kostnaden för förskola, grundskola, gymnasiet respektive övrig verksamhet. I samband med att nya majoriteten tillträdde införde vi dock tydlig ekonomisk redovisning per skolenhet. Detta skedde under stort motstånd med argumentet att detta är sådana detaljer som politikerna inte ska lägga sig i. Första gången jag tog upp frågan om att få se en redovisning per enhet blev jag upplyst om att förvaltningen kommit fram till att det är sådana detaljer vi i nämnden inte skall lägga oss i. Sedermera fick vi starkt stöd från revisorerna som klargjorde att detta var helt rätt. Flera motståndare i nämnden till denna nya redovisning verkar också ha ändrat sig.

2. Den skollokalutredning som redovisades hösten 2008 hade enormt stora brister. Ett tydligt förslag från förvaltningen var att flytta senareskolan ut till Campus. Samtliga av förvaltningen redovisade alternativ var kostsamma. Vi i BUN:s presidium lade en hel del tid på att analysera underlaget och utarbetade ett helt nytt alternativ som redovisades på mötet i BUN den 7 januari tillsammans med tydliga beslutskriterier, se inlägget nedan från den 7 januari. Detta har dock visat sig svårt att fullfölja då förvaltningen återigen nu verkar för att flytta senareskolan från Paulinska till Campusområdet.

3. Jag har ifrågasatt organisationen av förvaltningen och den styrning vi har över verksamheten. Jag har då förstått att det finns en sk delegationsordningar som tydliggör vilka frågor som har delegerats nedåt i organisationen till tjänstemännen och ett flertal gånger tagit upp behovet av att se över detta. Även här blir jag dock tillsagd att inte lägga mig i detaljer. När jag väl hittat KS delegationsordning och sett konstruktionen skrev jag ett beslutsförslag som syftade till att ge BUN visst inflytande; innebärande att vi skulle informeras inför rektorsförändringar samt att större organisatoriska förändringar i verksamheten skall ske i samråd med BUN:s presidium. (Relativt självklara saker enligt mer seniora politiker jag talat med.) Förvaltningen har dock försökt stoppa det och tog självmant bort punkten från agendan. När de fick klart för sig att jag stod på mig och samtidgit ifrågasatte lagligheten i deras agerande, backade de dock och kompletterade kallelsen till kommande möte med denna beslutspunkt.

Sammantaget leder detta till slutsatsen att mycket behöver förändras vad gäller styrning och kontroll över verksamheten i syfte att få en bättra plattform för att sätta den politiska agendan och för att nämnden skall kunna ta det fulla ansvaret för verksamheten. Förutsättningarna finns alltså inte. Därmed kan jag inte heller sköta mitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Min slutsats blir därför att jag måste avgå från posten som vice ordförande i BUN.

Helena Hallgarn (Fp)

Kompletteringar till mötet i BUN på onsdag

Vi har nu via mail fått ny dagordning där delegationsordningen lagts tillbaka som en beslutspunkt. Dessutom har vi fått ett beslutsunderlag för punkten om strukturåtgärder.

fredag 12 juni 2009

BUN den 17 juni

På onsdag den 17 juni är det nästa möte med BUN i Strängnäs kl 19 i lokalen Magisterna i kommunhuset. Beslutspunkterna på agenden är följande:

* Ekonomisk rapport - inget underlag ännu, vi skall få ett extra utskick

* Åtgärder för at minska det prognostiserade underskottet - underlag skall redovisas vid sittande möte

* Lokalerna i Campusområdet - inget underlag ännu, vi skall få ett extra utskick

* Länna fritidsgård: Förslaget är att fritidsgården läggs ned från hösten 2009 och att vidare utreda alternativa lösningar för att kunna behålla viss fritidsgårdsverksamhet i Länna

* Strukturåtgärder inom grundskolan, med hänsyn tagen till landsbygdsskolorna - inget underlag ännu

* Skolskjutsregler: Förslaget innebär i korthet att skolskjuts endast beviljas för elever som valt sin basskola

* Kontaktpolitikerlistan


Min beslutspunkt om ändring av delegationsordning har dock tagits bort från agendan av förvaltningen. Detta trots att vi tydligt klargjort att punkten skulle vara med.

Innebörden av förslaget till ändring av delegationsordning är att nämnden skall informeras inför chefstillsättningar och –avsättningar samt att organisationsförändringar av större vikt eller av principiell betydelse skall tas i samråd med presidiet.

KF den 15 juni

På måndag den 15 juni är nästa möte med kommunfullmäktige i Folkets hus i Åkers styckebruk, se kallelsen.

På agendan finns då bl a
* strategisk plan 2010-2012, övergripande mål och ekonomiska ramar 2010 och
* fördjupad skollokalutredning

Vad gäller den fördjupade skollokalutredningen finns ett förslag om att anpassa Karinslundsskolans bottenvåning till förskoleverksamhet. Dessutom finns där förslaget att utreda hur BUN kan begränsa användningen av lokalerna i Campusområdet för att därigenom friställa ytor som kan användas till annan verksamhet. Det var detta beslutsförslag jag tog fram till mötet i BUN den 28 maj.

torsdag 28 maj 2009

Gårdagens möte i BUN

Den ekonomiska situationen ser inte alls bra ut i nämnden. De beslut om besparingar som fattats synes inte alls få effekt under året. Nämnden beslutade därför att lämna måndadsrapporten till KS/KF för hantering. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att återkomma i juni med förslag till åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet.

Vad gäller skollokalutredning beslutade vi i enlighet med ordförandeförslaget att anpassa Karinslunds bottenvåning till förskoleverksamhet. Ett stort ekonomiskt problem i nämnden är att Campuslokalerna är för stora och därmed alldeles för dyra för befintlig verksamhet (huvudsakligen gymnasieskolan). Nämnden beslutade därför i enlighet med mitt tilläggsförslag, se bilaga, att föreslå KS/KF att utarbeta ett förslag som redogör för hur vi kan frigöra så stor del som möjligt av Campuslokalerna från BUNs verksamhetsområde så dessa lokaler istället kan användas för annan verksamhet.

Dessutom är det viktigt att nämnden involveras mer i stora organisationsförändringar. Jag redovisade därför, såsom en informationspunkt ett förslag till förändring av delegationsordningen. Tanken är att det skall komma upp som en beslutspunkt vid nästa möte.

söndag 24 maj 2009

Kompletteringar till BUN-mötet 27 maj

Vi har nu fått en del kompletterande handlingar till mötet den 27 maj. En justering har också erhållits av den ekonomiska rapporten.

Det mest intressanta här är den fördjupade skollokalutredningen. Mot bakgrund av det kärva ekonomiska läget har förvaltningen åter tagit fram förslag om att föra över mer verksamhet till Campus.

Vi i majoriteten har också begärt att i samband med den fördjupade ekonomiska redovisningen få en redovisning över ett antal nyckeltal från verksamheten. Vi har därför fått en redovisning över lärartäthet och personaltätheten på förskolan. Detta är i vart fall en början men det behöver vidareutvecklas i syfte att ge oss en bättre kompletterande bild över verksamheten.

Vi har en tid i presidiet klargjort att vi behöver se över behovet av förskoleplatser och således behovet av förskolelokaler. Vi har därför fått ett första underlag som skall redovisas som en informationspunkt vid kommande möte.

måndag 18 maj 2009

BUN 27 maj

BUN har sitt nästa möte den 27 maj kl 19 i rummet Magistern på kommunhuset. Kallelsen och de bilagor som skickats ut i förväg finns tillgängliga här.

Beslutsfrågor som då kommer att behandlas är bl a:
* Fördjupad ekonomisk rapport med redovisning av nyckeltal
* Fördjupad skollokalutredning
* Thomasgymnasiets organisation

söndag 19 april 2009

Paus

Jag måste av personliga skäl ta en liten paus från politiken. Jag kommer därför inte att delta på KF 27 april eller BUN 29 april. Dokument och information kommer inte heller att lämnas på denna sida.

söndag 29 mars 2009

Beslut på BUN 25 mars ang budgetminskning

Det var nu fråga om en minskning av budgeten med 28 mkr i nämnden och därför beslutades bl a om följande:

* Elevpengen i förskolan reduceras med 2,3 % från 1 april 2009.
* Elevpengen i skolbarnomsorgen reduceras med 3% och elevpengen i grundskolorna med 4,1 % från 1 april 2009.
* Skolskjutsreglerna för grundskolorna ändras så att skolskjuts numer beiljas till basskolan.
* Karinslundsskolans fritidsgårdsverksamhet flyttas till den nya skolan i Strängnäs och det skall turedas förutsättningaran för att lägga ner Länna fritidsgård.
* Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till strukturförändringar för grundskolorna med hänsyn taget till landsbygdsskolorna.

söndag 22 mars 2009

BUN 25 mars

På onsdag kl 19 har BUN möte i lokalen Magistern i kommunhuset där bl a justering av budget 2009 skall beslutas.

Agendan för mötet samt underlagen för beslutspunkterna 4, 5, 6 och 7 och informationspunkten 9 finns tillgängliga här.

Vad gäller justeringen av budgeten uppgår det till ett mycket stort belopp och arbete pågår fortfarande med utarbetandet av förslaget varför det ännu inte finns något färdigt beslutsförslag.

KF den 30 mars

På KF den 30 mars kl 18.30 i Djäknehallen ingår bl a följande punkter på agendan:

* Årsrapport 2008, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

* Borgensförbindelse, överlåtelse av hyresavtal

* Chefspolicy

* Ett flertal olika motioner såsom a) oberoende värdering vid fastighetsförsäljningar, c) översyn av kommunchefens delegation, e) utredning av möjligheten till spårbunden trafik sk spårtaxi och f) ny friluftsscen på Visholmen.

* Tre olika medborgarförslag, bl a undersökning av möjligheterna att installera avfallskvarnar

* Förslag från kommunala pensionärsrådet om en boulehall i Mariefred

* Förslag från ommundelsrådet Åker om återköp av Solberga gård

tisdag 3 mars 2009

Justering av budgeten krävs nu i BUN

Vid mötet med BUN den 25 april tillkom en extra beslutspunkt på agenden, nämligen "Justering av budget 2009 för barn- och utbildningsnämnden". Redan nu ser nämligen förvaltningen att hyrorna för lokalerna på Campusområdet blir högre än vad som budgeterats och dessutom aviseras skatteintäkterna bli avsevärt lägre än vad som beräknats när budgeten för 2009 antogs. På mötet beslutades därför om följande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. uppdra åt nämndens presidium att se över Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget för 2009
2. uppdra åt nämndens presidium att i sitt arbete prioritera översynen av resursfördelningssystemet inför budgetår 2010

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå KS/KF besluta att
1. strukturstöd till förskolorna baserat på öppettider ej betalas ut för verksamhetsåret 2009.

Strukturstödet till förskolorna stoppas alltså omedelbart och i övrigt är tanken att ytterligare förslag till minskningar av kostnader skall redovisas vid nästa BUN-möte.

Extra KF den 9 mars

Den 9 mars kl 18.30 genomförs ett extra KF med allmänpolitisk debatt, se kallelsen.

Mötet med BUN den 25 februari

Nedan redogörs för några av de punkter som avhandlades vid mötet med BUN onsdagen den 25 februari.

Årsrapporten för 2008 med kompletterad redovisning för respektive skolenhet. Nämnden beslutade om följande punkter:
- att godkänna årsrapporten för budgetåret 2008, med förtydligandet att underskottet beror till största delen på ökade kostnader för Campus samt långsam hantering av övertalig personal.
- att överlämna årsrapporten till KS/KF för beslut.
- att fristående grundskolors studieresultat särredovisas i framtida årsrapporter.
- att uppdra till förvaltningen att återkomma med rapport på åtgärdsplan för hur övertalighet framöver kan hanteras effektivare, för att snabbare uppnå positivt ekonomiskt resultat.

* Justering av tidplan för utredningen av resursfördelningssystemet (elevpengen mm). Information skall lämnas vid nämnden i maj för beslut i juni.

* Svar på revisorernas granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Vi från gick förvaltningens tjänsteutlåtande och lämnade ett egenformulerat svar, se svaret.

söndag 22 februari 2009

BUN den 25 feb

På onsdag den 25 feb kl 19 är det nästa möte i barn- och utbildningsnämnde i kommunhuset i Strängnäs. Mötet genomförs i lokalen "Magistern".
Här finner du kallelsen med agendan.

(Notering: Information till mötet har här lämnats sent och dessutom hänvisas endast till kallelsen pga att jag fått problem med att spara och dela filerna och måste lösa det via någon nya sajt, vilket förhoppningsvis kan ske inom kort.)

KF den 23 feb

Måndag den 23 feb kl 18.30 är det nästa kommunfullmäktige (KF) i Djäknehallen i Strängnäs, se agenden i följande kallelse.

måndag 2 februari 2009

Enighet i skollokalfrågan - nytt extra KF 9 feb

På dagens KS uppnåddes enighet mellan majoriteten och oppositionen i skollokalfrågan.

Dagens beslut innebär att
1 Karinslundsskolans elever flyttar in i Paulinska skolans lokaler och samgrupperas med eleverna där hösten 2009.
2 Paulinska skolan (med Karinslundsskolans elever) och Vasaskolan samordnas
3 Övriga delar i majoritetens respektive oppositionens förslag utreds, avseende kostnader, besparingar och konsekvenser för att kunna beslutas i BUN och KS i april.

Därmed bör detta beslut nu kunna tas i enighet på det extra KF som genomförs den 9 februari. Det är viktigt för att säkerställa att beslutet blir långsiktigt hållbart och inte riskerar att rivas upp efter ett val.

tisdag 27 januari 2009

Skollokalfrågan i KF den 26 jan

Gårdagens KF resulterade i en återremiss av hela skollokalfrågan. Detta trots att vi i majoriteten var helt överens med oppositionen om följande:

  • att föra samman årskurserna (6)7-9 från Karinslund och Paulinska i Paulinskas lokaler,

  • att vi ska behålla Vasaskolan och därför investera i att förbättra den samt

  • att iordningställa den skolgård som skall binda samman Vasaskolan och Paulinska till en centrumheten.
Dessa tre punkter hade sammanställts som en separat punkt för att vi skulle kunna ta beslutet på detta KF i samförstånd. Oppositionens debattinlägg kan tolkas så att de hade denna vilja. Dessutom har samtal och diskussioner förts i förväg med oppositionsledaren för att tydliggöra att vi var överens om detta. Det är inte heller bara vi som uppfattat att vi var överens om detta. Det har även ledarredaktionen för Strängnäskuriren som samtalat med oppositionsledaren.

Detta försvårar möjligheten att samorda årskurs 6-9 i Paulinska till hösten och bidrar till osäkerheten för de elever som skall börja årskurs 6 i höst.

Tanken var att vi sedan skulle kunna fokusera på att utreda och utveckla de delar som vi inte haft tillräckligt underlag för och som vi inte var överens om. Istället vände oppositionen tvärt vid sittande möte och frångick nu helt överenskommelsen och synes nu vilja dra de delar vi var överens om i långbänk. Tyvärr kunde jag inte själv delta på detta KF pga konferens med arbetet. Vi får återkomma med information om detta.

torsdag 22 januari 2009

BUN 28 jan

Nästa möte med barn- och utbildningsnämnen är på onsdag den 28 jan kl 19 i lokalen Magistern i kommunhuset i Strängnäs, se kallelsen inkl alla bilagor. Beslutspunkterna är följande:
  • Upprättande av barnchecklista, medborgarförslag
  • Delegationsordning
  • Kontaktpolitikerlistan
Därutöver finns ett flertal intressanta informationspunkter.

måndag 19 januari 2009

KF den 26 jan

Här är kallelsen till kommande KF den 26 januari kl 19.30. Observera tidsförskjutningen då det är fullmäktigepredikan först.

En viktig punkt på agendan är skollokalutredningen.

fredag 16 januari 2009

Skolkommunen Strängnäs

Det är glädjande att notera att Europaskolan nu blivit utvald till att starta en av de tio utvalda spetsutbildningarna i Sverige. Detta är ett led i folkpartiets och alliansregeringens utbildningssatsning som innebär att vi bättre skall stödja och uppmuntra även de duktiga eleverna. Läs mer om detta på skolverkets hemsida.

Grattis Europaskolan!

torsdag 15 januari 2009

På rätt kurs i Strängnäs

(Detta är ett debattinlägg i Strängnästidningen idag.)

Nu är vi äntligen på rätt kurs när det gäller skollokalerna i Strängnäs. Efter alla diskussioner om exploatering av Vasaskolans mark och oklarheter kring vad vi vill med de centrala skolorna i Strängnäs, har majoriteten lämnat en tydlig färdriktning;
vi satsar på en stark centrumenhet med bevarande och förstärkning av både Vasa- och Paulinska skolan. Då får vi en levande innerstad, en dynamisk idyll som bär de stolta bildningstraditionerna vidare. Med miljöer anpassade för barn med bland annat en grön, bilfri skolgård.

Det är glädjande att notera att oppositionen håller med om att satsa på Paulinska skolan för 7-9-verksamhet samt att behålla Vasaskolan. Där råder enighet. Vi är på gemensamt rätt kurs för skollokalerna i centrala Strängnäs! Därmed kan vi säkerställa att det blir ett långsiktigt hållbart beslut som bär in i framtiden.

När vi har gått igenom skollokalsutredningen och läst svaren på remissen har ett antal bevekelsegrunder varit styrande; närhet, samordning, kvalitet, hushållning med resurserna, skolornas renoveringsbehov samt att skapa nya platser inom förskolan.

Därför har vi kommit fram till att flytta ihop verksamheten i Karinslundsskolan med Paulinska skolan. Vasaskolan kan anpassas så att Långbergsskolans elever kan flytta dit. Långbergsskolan kan då prövas för förskoleverksamhet. Och under själva renoveringen av Vasaskolan vill majoriteten använda Karinslundsskolan som en evakueringsskola. Det gör det möjligt att slippa bedriva verksamhet på en byggarbetsplats. Det blir då säkrare för barnen. Vi har också kommit fram till, om det är möjligt, att på sikt flytta in Tosteröskolans verksamheter till Karinslundsskolan samt pröva skolan för förskoleverksamhet.Det har framförts kritik mot att den nya centrumenheten blir för stor. Men ingen av de båda enheterna får sannolikt över 500 elever och det är inte särskilt stort. Den yttre miljön kommer att anpassas till barnen och till den verksamhet som där ska bedrivas. Den gemensamma enheten kommer därför inte att upplevas som stor.

Det är viktigt att komma ihåg att allt som vi föreslår inte ska inte hända samtidigt. Det tillsammans med ordentliga konsekvensanalyser, särskilt barnkonsekvensanalyser, gör att vi under hand kan stämma av hur det går. Och vi kan vara lyhörda för förändringar i omvärlden, till exempel signaler från regering och riksdag som rör skolans värld, vad konsekvensanalyserna visar samt ett eventuellt förbättrat konjunkturläge. Det senare skulle kunna innebära att Strängnäs kommun återigen kommer att exploatera nya områden och då kommer också nya skolor att behövas. Vi försöker nu ta ett radikalt nytt helhetsgrepp på detta vilket är en utmaning, men också en nödvändighet.

Lotta Grönblad, s ordförande barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs
Helena Hallgarn, fp vice ordförande barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs
Charlotta Lange, c ledamot barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs

söndag 11 januari 2009

Fortsatta diskussioner om skollokalerna

Vi kan glädjande nog se att vi lett oppositionen in på rätt spår; nämligen
- att bevara Vasaskolan som central tidigareskola,
- låta åk 6 stanna kvar på respektive F-5-skola samt
- flytta all 7-9-verksamhet i centrala Strängnäs till Paulinska.

Vad gäller Långbergsskolan så är den idag anpassad för ca 140 elever men har i realiteten ca 190. Det går alltså inte att utan problem bara driva verksamheten vidare oförändrat.

Det bör betonas att vi nu är inne på ett helt nytt spår jämfört med det som diskuterats tidigare, och som tidigare försökts forceras igenom. Anklagelserna om långbänk tycks nu delvis fallit bort. En noggrann genomgång av utredningen och en bra remissomgång kanske inte var så dumt trots allt.

Oppositionen verkar inte längre lika angelägna om att lägga ner en central skola samt en landsbygdsskola, vilket var förutsättningen i det budgetförslag som oppositionen lade.

Dessutom blandar oppositionen in en förändring av elevpengsystemet i denna diskussion, nämligen att skolorna hyr så stora ytor de anser sig behöva. Det tycker jag är vettigt att utreda men det är en fråga för revideringen av elevpengssystemet. Det är inte helt lätt att hantera i praktiken. Jag trodde inte att oppositionen var så positiv till mer utredande men alla kan ju ändra sig!

fredag 9 januari 2009

Skollokaler och besparingar

Hur kommer det sig att vi hävdar att skollokalbeslutet inte är ett besparingsbeslut utan ett investeringsbeslut?

Oppositionen har ju tydligt deklarerat att skolan ekonomiskt dräneras pga för stora lokaler och att vi skulle spara 10 mkr per år på ett snabbt beslut i frågan. Det är dock mycket oklart hur detta skulle kunna gå till.

De som läst skollokalutredningen kan konstatera att varje skola som skall fortsätta användas i undervisningssyfte måste renoveras dvs vi måste investera i dessa lokaler. Varje alternativ som redovisas i utredningen redogör för det antal miljoner som behöver investeras för att upprusta skollokalerna. Alla alternativ innebär alltså större kostnader för skollokalerna jämfört med idag. Alltså är det fråga om ett investeringsbeslut – inte ett besparingsbeslut.

Sedan är det en annan sak att vi tydligt måste markera vilka skolor vi väljer att investera i på lång sikt. Vi måste alltså, baserat på elevunderlaget, ta ställning till var vi långsiktigt ser att vi kommer att kunna ha våra skolor. Vi har därför tydligt angivit att vi vill satsa på årskurs 7-9 i Paulinskas lokaler och F-6-verksamheten i Vasas lokaler. Där vill vi upprusta och investera så vi får en bra centrumenhet med grundskolor.

Konsekvensen blir att vi frigör ytor i Karinslundsskolan och att Långbergsskolan påverkas.

Genom frigörandet av Karinslundsskolan har vi i majoriteten också sett möjlighet att nyttja dessa lokaler som evakueringslokal för Vasaskolans elever i samband med upprustningen av Vasaskolan. Därmed slipper eleverna gå i en skola som är en byggarbetsplats under en lång period. Det borde bespara oss en del pengar samt onödigt lidande.

Vad gäller Karinslundsskolans lokaler på lång sikt ser vi möjligheten att till viss del utnyttja lokalen till förskolor då behover av antalet förskoleplatser ökar. Därutöver finns plats för ytterligare verksamhet i Karinslund, som är en skola i bra skick, och det naturliga vore då att kunna överföra befintlig verksamhet från Tosteröskolan. Därigenom behöver vi inte upprusta och investera i Tosteröskolans lokaler. Dessutom torde då finnas möjlighet att utöka antalet platser i verksamheten och därigenom förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Tosteröskolans verksamhet. Läget är inte heller så dåligt om man betänker att nybyggen sker till stor del i området ovanför Karinslundsskolan.

Vad gäller Långbergsskolan finns stora behov av upprustning av lokalerna samt en utbyggnad för att få anpassade lokaler. Det kan då vara effektivare att flytta över eleverna till den upprustade Vasaskolan och samtidigt se över upptagningsområdet för att möjliggöra för fler elever på Finningeskolan i syfte att fylla tomma platser där. Dessutom uppkommer då möjligheten att utnyttja Långbergsskolans gamla lokaler till förskoleverksamhet. I och med att detta inte tydligt utretts skall förvaltningen nu utreda detta vidare så vi slutligt kan besluta om hur vi skall hantera Långbergsskolans lokaler.

onsdag 7 januari 2009

BUN idag: Inriktningsbeslut kring skollokalerna

Det bör först betonas att detta inte är ett beslut om ekonomiska besparingar. När man läser tidningar och hör tyckanden lite överallt får man lätt den uppfattningen, men skollokalutredningen handlar inte om besparingar. Det är istället ett investeringsbeslut. Det är ett beslut om framtidssatsningar angående vilka skollokaler vi ser som långsiktigt hållbara för att investera i så vi får väl utrustade och konkurrenskraftiga kommunala skolor.

Vi har valt att inte följa något av de alternativ förvaltningen redovisat i utredningen utan istället utarbeta ett nytt förslag. Förslaget innebär i huvudsak följande:

* Årskurserna i 7-9 skall samordnas och samlokaliseras i Paulinskas lokaler
* Vi skall renovera och långsiktigt satsa på Vasaskolan som centrumskola för årskurserna F-6
* Dessutom skall lokalerna för gamla Paulinska och Vasa sammanbindas och samordnas i den mån det är möjligt så det kan ses som en gemensam centrumenhet även om det fortfarande blir två separata skollokaler
* Detta blir alltså den nya Centrumenheten!

Detta innebär att vi får lediga lokaler i Karinslund som delvis kan användas för föreskoleverksamhet. Därutöver kan vi inledningsvis nyttja lokalerna för evakuering av Vasaskolan när den skall renoveras. Därefter måste vi nyttja dessa lokaler på bästa möjliga sätt då dessa skollokaler är i så pass bra skick. Liggande förslag är att flytta över Tosteröskolans verksamhet dit. Därmed skulle den verksamheten också kunna ges möjlighet att utökas något så att blir tvåparallellig och därmed mer konkurrenskraftig.

Därutöver föreslår vi att Långbergsskolans verksamhet inkorporeras i den nya centrumenheten. Detta måste dock undersökas så avvägarningar kan göras mellan kostnader och konsekvenser för att rusta upp nuvarande skolan ställs mot att bygga ut gamla Vasaskolans lokaler till att även inrymma dessa elever. Dessutom skall undersökas i vilken mån Långbergsskolans lokaler kan nyttjas för förskoleverksamhet

Bifogat finns den presentation som redovisades på nämndmötet ikväll samt den illustration som gjorts över den nya centrumskolan.

Grundprincer för beslutet

Det är viktigt att notera att vi vid utarbetandet av detta nya förslag noga studerat föreliggande skollokalutredning och de synpunkter som inkommit vid remissförförandet och mot bakgrund därav byggt vårt resonemang på följande fyra principer:
* Närhetsprincipen
* Samordningsfördelar
* Kvalitet, resultat samt konkurrenskraftiga skolor
* Värnandet av våra verksamhetsresurser, ekonomiska såväl som mänskliga

Neden redogörs kortfattat för dessa principer.

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen är viktig och viktigare ju yngre barnen är. Av den anledningen skall vi både ha centralt belägna och landsortsbelägna F-6-skolor. För årskurserna 7-9 kan eleverna dock förflytta sig något mer men den bör ändå finnas någorlunda centralt i Strängnäs. Det påpekas av ett flertal remissinstanser att årskurs 7-9 bör finnas centralt och att verksamheten lämpar sig mindre väl för Campusområdet. Flera remissinstanser avråder helt från att flytta ut årskurs 7-9 till Campusområdet.

Samordningsfördelar

Det är viktigt att vi noga värnar våra resurser och väl samordnar vår verksamhet. Vad gäller årskurserna 7-9 finns en hel del samordningsfördelar i att bilda en större skolenhet. Flera remissinstanser ser det som naturligt att samordna verksamheterna i Paulinska och Karinslund så vi därigenom får en samordnad 7-9-skola i centrala Strängnäs. De fackliga organisationerna har särskilt påpekat vikten av att organisationen är så stor att heltidstjänster möjliggörs, så där finns underlag för ett flertal facklärartjänster. Därigenom kan vi få en konkurrenskraftig komunal senareskola.

Kvalitet, resultat samt konkurrenskraftiga skolor

Det är viktigt att satsningar görs på våra kommunala skolor så de är attraktiva och levererar hög kvalitet. Ett led i denna satsning är att säkerställa att de finns tillgängliga centralt i vårt centrum. Dessutom är det viktigt att de är upprustad eoch har bra omgivningar för utevistelse. Sedan kan en lite större enhet leda till sådana samordningsfördelar som säkerställer att resurserna kan användas mer effektivt.

Värnandet av våra erksamhetsresurser, ekonomiska såväl som mänskliga

En viktig utgångspunkt har varit att vi måste värna om våra befintliga resurser.
Vad gäller befintliga lokaler har vi bl a Paulinska som stått i centrum för denna utredning. Det framgår mycket tydligt av remissinstanserna att dessa lokaler lämpar sig mindre väl för de mindre barnen. Det är en delvis kulturskyddad fastighet som därför bör bevaras. Den är bäst lämpad för senareskolans elever. Därför vill vi också använda lokalerna för detta. Vid en genomläsning av lokalutredningen blir detta också tydligt. Det kostar 49 mkr att bygga om den till F-5-verksamheto ch 101 mkr att bygga om den till F-9-verksamhet medan en upprustning av skolan till att fortsätta med 6-9-verksamhet kostar 22 mkr. Det framstår då som ogenomtänkt och kostnadsdrivande att bygga om skolan till andra åldersgrupper istället för att nyttja den till de åldersgrupper den bäst passar till.

Vad gäller Tosteröskolan har betonats av ett flertal instanser att det är en mycket väl fungerande verksamhet. Särskolans verksamhet för de lägre klasserna är också väl integrerat i den verksamheten. Den bör således inte splittras på något sätt, vilket inte heller är tanken. För att mer effektivt nyttja våra lokaler ser vi dock möjligheten att flytta hela denna verksamhet till Karinslund.

Oppositionen

Oppositionen klargjorde att de inte lade fram något eget förslag med en lam hänvisning till att de inte fått vårt förslag och att det därför är alldeles för tidigt(?). I stället talade de om vikten av att behålla alla skolor eftersom alla skolor har så bra verksamhet Med hänsyn taget till att de tycker att vi dragit ärendet i långbänk och de tidigare haft diverse beslutsförslag framme kan det under mötet lämnade uttalandet anses något märkligt. Dessutom har de flera gånger hävdat att överkapaciteten idag kostar 10 mkr per år. Något underlag som visar detta finns dock inte. Inte heller har de klargjort hur de kan lägga ett besparningsförslag baserat på skollokalutredningen som spar 10 mkr per år.