torsdag 13 november 2008

Info från BUN-mötet den 12 nov

Vid mötet fick vi en konsekvensanalys avseende den budget som sedan också antogs vid mötet. Konsekvensanalysen var inte alls tillräckligt bra och den levererades för sent. Detta kommer dock att ses över i samband med att vi ser över hela budgetprocessen. Det positiva är dock att vi fick en konsekvensanalys Det har vi inte fått tidigare så detta är ett steg i rätt riktning. Dessutom fick vi en budget fastställd före budgetårets ingång vilket vi inte heller fått de senaste två åren.


Vid mötet delades också ut en ekonomisk rapport per den 31 oktober inkl en specificerad resultat- och prognosrapport för respektive skola och förskola. Sådant material bör givetvis skickas ut i samband med kallelsen men detta har inte varit möjligt nu. Nästa år är mötena inplanerade i syfte att säkerställa att vi också skall hinna få den utförliga ekonomiska rapporten i samband med kallelsen. Vi arbetar även med att ytterligare förtydliga och förbättra rapporteringen.

Sammantaget klubbades besluten igenom så som de redovisades i kallelsen. Vad gäller den ekonomiska rapporten lade vi dock till ett krav på återrapportering då vi vill veta vilka åtgärder som vidtas på de skolor som räknar med att få underskott. Syftet är att säkerställa att dessa skolor inte även kommande år överskrider budgeten. Situationen är dock lite speciell för Paulinska och Karinslund då de fick stora elevtapp till följd av etableringen av Roggeskolan i höstas. Framöver vill vi att det i resursfördelningssystemet finns medel avsatta som kan hantera sådana större strukturförändringar.

Vi har haft makten sedan i maj och arbetar nu mycket aktivt för att förbättra styrningen och uppföljningen i nämnden. Det är mycket som behöver åtgärdas.

Inga kommentarer: