söndag 2 november 2008

Förbättrad elevpeng

Vi är i behov av att justera resursfördelningssystemet innefattande elevpengen, men istället för att bara ge förvaltningen i uppdrag att utreda resursfördelningssystemet vill vi klargöra en tydlig politisk viljeinriktning gällande denna utredning. Bildningschefen har därför i samråd med oss utarbetat ett utkast till direktiv, se bilaga, till denna utredning som är tänkt att vara klar i februari. Utredningsdirektivet skall beslutas på BUN-mötet den 12 november. I och med att utredningen skall vara klar i februari ges möjlighet att remissa utredningen och noggrannt diskutera och förankra den innan vi tar beslutet, vilket förslagsvis kan ske i maj med tillämpning från den 1 januari 2010.

Inga kommentarer: