söndag 21 december 2008

BUN 7 jan 2009 - Skollokalutredningen

Den 7 januari har vi ett extrainsatt möte med barn- och utbildningsnämnden för att ta ställning till skollokalutredningen. Inför mötet har vi erhållit bifogad sammanställning över remissvaren vilket är oerhört intressant läsning. Många har engagerat sig i att lämna sina synpunkter.

söndag 14 december 2008

KF den 15 december

På måndag den 15 december kl 18.30 har kommunfullmäktige följande agenda.

torsdag 4 december 2008

Barn- och utbildningsnämndens möte 10 december

Onsdagen den 10 dec kl 19 är det möte med barn- och utbildningsnämnden i kommunhusets lokal Magistern. Kallelse med agenda och samtliga utskickade handlingar återfinns här.

På agendan finns följande beslutspunkter:
 • Ekonomisk rapport (rapporten bifogas inte utan delas ut vid mötet - nästa år är mötena inplanerade så att den ekonomiska rapporten skall hinna skickas ut i samband med kallelsen)

 • Åtgärder med anledning av delårsrapport 2008

 • Strukturbidrag för uppstart av nya förskolor

 • Åtgärder på Thomasgymnasiet

 • Avgift för förlorat grundskole- och gymnasiekort (resor)

 • Prioriterade områden, handikappolitiska programmet 2009

 • Ändring av tidpunkt för skolval

 • Nyckeltal i kvalitetsredovisningar

söndag 16 november 2008

Kommunfullmäktige (KF) den 24 nov

Den 24 november är det dags för nästa möte i kommunfullmäktige (KF) och vi har då fått följande kallelse och dagorning.

Bristfällig styrning som nu förbättras

I samband med BUN-mötet i onsdags godkändes ett åtgärdsförslag från förvaltningen för att delvis komma tillrätta med den bristfälliga budetprocesen i BUN som revisorerna anmärkt på i bifogad rapport.

Detta kommenterades i Strängnästidningens ledare med rubriken "Politiker ska styra", som därefter kommenterats av oppositionsrådet Maria och sedan av mig.

Det viktiga nu är att blicka framåt, vidta nödvändiga åtgärder och säkerställa att vi får ordning på styrningen.

torsdag 13 november 2008

Info från BUN-mötet den 12 nov

Vid mötet fick vi en konsekvensanalys avseende den budget som sedan också antogs vid mötet. Konsekvensanalysen var inte alls tillräckligt bra och den levererades för sent. Detta kommer dock att ses över i samband med att vi ser över hela budgetprocessen. Det positiva är dock att vi fick en konsekvensanalys Det har vi inte fått tidigare så detta är ett steg i rätt riktning. Dessutom fick vi en budget fastställd före budgetårets ingång vilket vi inte heller fått de senaste två åren.


Vid mötet delades också ut en ekonomisk rapport per den 31 oktober inkl en specificerad resultat- och prognosrapport för respektive skola och förskola. Sådant material bör givetvis skickas ut i samband med kallelsen men detta har inte varit möjligt nu. Nästa år är mötena inplanerade i syfte att säkerställa att vi också skall hinna få den utförliga ekonomiska rapporten i samband med kallelsen. Vi arbetar även med att ytterligare förtydliga och förbättra rapporteringen.

Sammantaget klubbades besluten igenom så som de redovisades i kallelsen. Vad gäller den ekonomiska rapporten lade vi dock till ett krav på återrapportering då vi vill veta vilka åtgärder som vidtas på de skolor som räknar med att få underskott. Syftet är att säkerställa att dessa skolor inte även kommande år överskrider budgeten. Situationen är dock lite speciell för Paulinska och Karinslund då de fick stora elevtapp till följd av etableringen av Roggeskolan i höstas. Framöver vill vi att det i resursfördelningssystemet finns medel avsatta som kan hantera sådana större strukturförändringar.

Vi har haft makten sedan i maj och arbetar nu mycket aktivt för att förbättra styrningen och uppföljningen i nämnden. Det är mycket som behöver åtgärdas.

fredag 7 november 2008

Gymnasieutredningen

Ett externt bolag har gjort en utredning kring gymnasiet, se bilaga. Det blir enbart ett informationsärende på kommande BUN-mötet den 12 november, men ett beslutsärende i december. Vilka program bör Thomasgymnasiet ha i framtiden? Hur bör Thomasgymnasiet organiseras och vilka samverkansmöjligehter finns? Bör exempelvis årskurs nio flyttas över till Thomasgymnasiet? Det är ett antal frågeställningar som analyseras.

onsdag 5 november 2008

BUN den 12 nov 2008

Föredragningslista och underliggande handlingar till barn- och utbildningsnämndens (BUNs) möte den 12 nov bifogas här. Den ekonomiska rapporten är inte bifogad. Datumen för BUNs möten förläggs under 2009 så att ekonomiska rapporter skall hinna tas fram och bifogas när föredragningslistan skickas ut. Övriga beslutspunkter är:
 • Ansökan om lärlingsutbildning
 • Revidering av kontaktpolitikerlistan
 • Thomasgymnasisets skolkonferens
 • Direktiv för utredning av resursfördelningssystemet (detta är alltså systemet med elevpeng som ska utredas och här skall förvaltningen ges förtydligande direktiv)
 • Granskning av budgetprocessen i barn- och utbildningsnämnden
 • Mål och budget 2009

måndag 3 november 2008

Skollokalutredningen färdig - remissas nu

Skollokalutredningen är nu färdigarbetad av förvaltningen och finns tillgänglig här. Remisser inhämtas från ett flertal håll. Därutöver kan var och en som vill lämna in synpunkter, vilket enklast sker till (per brev) Strängnäs kommun, Utbildnings- och kulturkontoret, 645 80 STRÄNGNÄS eller (per e-post) till uok@strangnas.se . Märk brevet eller e-posten "Synpunkter på skollokalutredningen"

Remisstiden går ut den 12 december men det är bra om ni lämnar era synpunkter så snart som möjligt så vi får god tid på oss att läsa alla handlingar inför beslutet den 7 januari.

Det går också bra att lämna kommentarer och synpunkter på vårt "Öppna forum" den 17 november kl 19.

söndag 2 november 2008

Förbättrad elevpeng

Vi är i behov av att justera resursfördelningssystemet innefattande elevpengen, men istället för att bara ge förvaltningen i uppdrag att utreda resursfördelningssystemet vill vi klargöra en tydlig politisk viljeinriktning gällande denna utredning. Bildningschefen har därför i samråd med oss utarbetat ett utkast till direktiv, se bilaga, till denna utredning som är tänkt att vara klar i februari. Utredningsdirektivet skall beslutas på BUN-mötet den 12 november. I och med att utredningen skall vara klar i februari ges möjlighet att remissa utredningen och noggrannt diskutera och förankra den innan vi tar beslutet, vilket förslagsvis kan ske i maj med tillämpning från den 1 januari 2010.

Tydligare ekonomisk redovisning

Tidigare har nämnden endast fått en mycket översiktlig ekonomisk redovisning kompletterad med kommentarer från förvaltningen. Ett exempel på den ekonoiska redovisningen återfinns här. Vi arbetar nu mycket aktivt för att förbättra och förtydliga redovisningen i syfte att tydliggöra var problemen finns och säkerställa att problemen åtgärdas. Vi som ansvarig nämnd måste nämligen säkerställa att rätt åtgärder vidtas i verksamheten. Dessutom behöver vi kompletterande underlag för att ta ställning till vilka eventuella ytterligare politisk åtgärder som kan komma att behöva vidtas för att förbättra situationen. En sådan sak är utformningen av elevpengen. I oktober månads möte i BUN redovisades därför följande kompletterande ekonomiska redovisning. Den ekonomiska redovisnigen kommer dock att förbättras ytterligare.

torsdag 23 oktober 2008

Fokus på BUN

BUN:s verksamhet har det kärvt ekonomiskt och har haft svårt att hålla sig inom budgeten. Det är viktigt att detta åtgärdas eftersom BUN:s verksamhet utgör cirka halva kommunens verksamhetsbudget. Vi arbetar därför aktivt med detta genom bl a följande åtgärder:

 • Mycket tydligare ekonomisk uppföljning där resultatet följs upp för respektive skola.
 • Ett förbättrat elevpengssystem där vi får någon slags reserv för strukturförändringar samt förbättrat (mer effektivt) stöd till elever i behov av särskilt stöd.
 • Långsiktlig lösning kring våra skollokaler där vi även tar hänsyn till förskolans lokalbehov.
 • Långsiktig strategi kring programstrukturer på Thomasgymnasiet.

Delar av ovanstående kommenterade vi i en debattartikel i Strängnästidningen i augusti i år.

Åtgärder kring punkterna ovan kommer att redovisas löpande via BUN.

tisdag 21 oktober 2008

Majoritetsförklaringen

Utgångspunkten för vårt lokala partiarbete är den majoritetsförklaring som antogs av fp+c+s i samband med maktövertagandet i maj 2008, se
Majoritetsförklaringen