onsdag 24 november 2010

Tågtrafiken av strategisk vikt för Strängnäs kommun

Det är många som bor i Strängnäs som pendlar in till bl a Stockholm och om man inte åker egen bil är man hänvisad till monopolföretaget SJ. Tyvärr. De har misskött sitt uppdrag, vilket medfört att jag nu skrivit ett debattinlägg om uppror mot SJ. Detta fick en del uppmärksamhet och resulterade bl a i ett inlägg av Östnytt.

Nu räcker det inte att bara prata längre. Nu måste vi hitta lämpligt sätt att agera på!

onsdag 17 november 2010

Mitt fortsatta politiska arbete

Folkpartiet inkl dess förhandlingsgrupp inom kommunpolitiken synes inte vara i behov av mina resurser och har inte funnit någon plattform, såsom ordförande eller vice ordförande, för mig att bedriva politik. Jag har därför avböjt en roll som gruppledare. Istället kommer jag att fokusera på att driva liberal politik i KF vilket kompletteras av att jag är ersättare i KS och därmed får tidigt insyn i den politiska processen. Därutöver kommer jag att bli ledamot i SEVAB.

lördag 18 september 2010

Artikel i Strängnästidningen idag om mig

I Strängnästidningens redovisning av de olika toppkandidaterna är det idag dags för en presentation av mig, se artikeln här.

Politik är mer än vackra ord

Det politiska ledarskapet måste handla om verklig styrning och ledning av verksamheten.

Då krävs också insikt om de verkliga problemen.

 • Skolan: Tydligare styrning av rektorer med pedagogiskt ledarskap i fokus.
 • Medborgarinflytande: Öppna upp beslutsprocesserna och bjud in till att lämna synpunkter i ett tidigt skede i beslutsprocessen.
 • Ekonomi: Säkerställ en tydlig politisk styrning och uppföljning av stora projekt och andra investeringar. Vi får inte återgå till slapphänt delegering.

Vi i Folkpartiet har klart för oss denna analys och vi vet även hur man går tillväga för att åtgärda problemen, vilket redan påbörjats. Därför är det viktigt att vi får fortsatt mandat.onsdag 15 september 2010

Vari ligger de ekonomiska svårigheterna?

Analysen av de ekonomiska svårigheterna är bristfällig. Var finns svårigheterna?

 • Kommunens låneskuld: Nästan alla skulder ligger i våra bolag - SEVAB och fastighetsbolagen – och balanseras mot tillgångar i bolagen.
 • Pensionsskulden: Det finns en pensionsskuld men avsättningar har gjorts. Vi har koll på pensionsskulden.
 • Investeringarna: Idag har vi för första gången en självfinansierad investeringsnivå i kommunen.
 • Budgeten: Vi ser ut att gå mot ett överskott i år på ca 40 miljoner.
 • Politiska styrningen av investeringar: För flera år sedan beslutade politiken i stort samförstånd om flera stora projekt såsom Campus och vattenledningen till Stockholm. Tanken var god men politiska styrningen var mycket bristfällig. Detta har resulterat i avsevärda ekonomiska konsekvenser. Kostnaderna för skollokaler har skenat pga Campusprojektet och det finns fortfarande oklarheter kring alla ekonomiska konsekvenser kring vattenledningen. Här finns mycket att lära.

Diskussionen bland politiker i Strängnäs har i mångt och mycket fastnat på den höga låneskulden. Vi löser dock inte de ekonomiska problemen genom att sälja ut SEVAB och fastighetsbolagen. Då skulle en bristfällig politisk ledning kunna återigen leda till nya projekt som leder helt fel.

Vi har lärt oss en hel del. Vi har redan avsevärt höjt kompetensen i kommunhuset och vi går inte in i sådana stora projekt på det sättet.

Politik är inte bara att vilja och att tala om färdriktningen med vackra ord. Politik handlar också om att tydligare styra och leda. Det handlar om att löpande följa upp viktiga beslut så de genomförs på rätt sätt och inom beslutade ramar. Det handlar om att ta ansvar. Politiken måste våga lägga sig i de svåra och viktiga frågorna. Vi har sett till att ändra politiken i den riktningen.

Onyanserad debatt om Strängnäs ekonomi

I dagens Strängnästidningen finns en insändare med rubriken ovan av Fredrik Lundgren och mig. Den har följande innehåll:

Den ekonomiska debatten i Strängnäs blir lätt onyanserad. Strängnäs kommun har via sina bolag stora skulder. Det är sant men samtidigt finns där stora tillgångar såsom fastighetsbeståndet och den infrastruktur och det kraftvärmeverk som finns i SEVAB. Räntebeloppen för dessa skulder kompenseras av dess avkastning. Alternativet till att betala räntor för fastighetsbeståndet vore att betala hyror till externa fastighetsbolag.

Det riktigt allvarliga för en kommun är om kommunen lånar till sin konsumtion, dvs lånar för att betala löpande kostnader. Då ökar ju skulden utan motsvarande tillgångar och räntekostnaderna ökar utan att den motsvaras av någon kompenserande avkastning. Men så är inte fallet i Strängnäs. Tvärtom! Vi har nu fått sådan ordning på finanserna att kommunen nu för första gången har en självfinansierad investeringsnivå.

Att blanda ihop konsumtionslån och lån som täcks av tillgångar som ger avkastning är som att blanda äpplen och päron. Det blir rena fruktkompotten. Fram för en mer nyanserad ekonomisk debatt i Strängnäs!

Helena Hallgarn och Fredrik Lundgren, Folkpartiet i Strängnäs

fredag 10 september 2010

Vem är Helena

Det kan vara befogat att också närmare presentera mig själv då jag söker förtroende som förtroendevald. Detta är lite kort om mig själv:

 • Familj: gift och två barn 3 resp 5 år
 • Bor: villa i centrala Strängnäs
 • Ursprung: inflyttad till Strängnäs 2003 men uppvuxen i Orrviken, Jämtland
 • Utbildning: jurist (jur kand) och civilekonom
 • Civil karriär: fd KM-chef (kunskapshanteringschef) på Advokatfirman Vinge och numera grundare av Virtual Intelligence VQ AB (www.vqab.se) som arbetar med strategisk rådgivning mot bl a advokatbyråer. I fredags fanns en helsida i DI om vår nya firma med rubriken "Deras råd guld värda för advokatbyråerna"
 • Blev medlem i Folkpartiet: 2005

Kryssa mig gärna på Folkpartiets valsedel till kommunfullmäktige i Strängnäs!